Aktivnosti Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine na praćenju provođenja UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost”

25.6.2012

U cilju realizacije obaveza Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine prepoznatih u Akcionom planu za implementaciju Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je u organizaciji NATO štaba u Sarajevu održalo radionicu namijenjenu osobama imenovanim za kontakt osobe za rodna pitanja u komandama i jedinicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Radionica „Rodna pitanja u Oružanim snagama“ održana je u Neumu u periodu od 13.06. do 15.06.2012.godine.

U cilju realizacije obaveza Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine prepoznatih u Akcionom planu za implementaciju Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je u organizaciji NATO štaba u Sarajevu održalo radionicu namijenjenu osobama imenovanim za kontakt osobe za rodna pitanja u komandama i jedinicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Radionica „Rodna pitanja u Oružanim snagama“ održana je u Neumu u periodu od 13.06. do 15.06.2012.godine.

Svrha radionice je na bližem upoznavanju učesnika sa njihovim zadacima i obavezama u skladu sa njihovim zaduženjima unutar komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po pitanjima praćenja, analize stanja, izvještavanja i predlaganja mjera u oblasti rodne ravnopravnosti.

Po sadržaju tema koje su obrađivane i kompetentnošću učesnika, radionica je opravdala očekivanja. Prezentovani materijali nakon rada u radnim grupama dali su cjelovitiju sliku o prijedlozima aktivnosti vezanih za unaprijeđenje položaja žena u Sektoru sigurnosti kao i jačanju mreže kontakt osoba za rodna pitanja. Implementacija politika o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o ravnopravnosti polova je od ključnog značaja.