Vježbe u zemlji i inostranstvu

Uspješno završena rotacija 3.pješadijskog bataljona / 4.pješadijske brigade

14.10.2010

Pripadnici 3.pb / 4.pbr OS BiH realizovali su rotacijsku vežbu u Centru za borbenu obuku (CBO) na poligonu Manjača - Banja Luka u vremenu od 06.10. do 13.10. 2010.godine.

Pripadnici 3.pb / 4.pbr OS BiH realizovali su rotacijsku vežbu u Centru za borbenu obuku (CBO) na poligonu Manjača - Banja Luka u vremenu od 06.10. do 13.10. 2010.godine.
Rotaciona vježba, kao kruna obuke u trogodišnjem ciklusu obučavanja, realizovana je nakon dugih priprema i uvježbavanja Komande i jedinica 3.pješadijskog bataljona koji su prošli veliki broj situacijskih vežbi (STH), simulacijske vježbe na operativnom sistemu JANUS, te kvalifikacionih bojevih ciljanja (KBC).
Vježba je realizovana po scenariju koji je sačinila Komanda obuke i doktrine (KOiD), a obuhvatao je niz taktičkih radnji Komande bataljona i jedinica kao što su: posjedanje područja okupljanja, prijem operativne naredbe od pretpostavljene Komande, realizaciju procesa donošenja vojnih odluka, pokret do kontakta (PDK-a) planska odbrana, kontranapad te izvršenje taktičkog marša i zaposjedanje borbene pozicije za izvođenje bojevog ciljanja.

Završnog dana rotacije 12.10.2010. godine, kao kruna uspješno izvedene vježbe i provjere obučenosti pojedinaca, posluga i jedinica - izvedeno je bojevo ciljanje iz pješadijskog naoružanja: puška M16-A1, puškomitraljez M 60, minobacača 60 mm, minobacača 120 mm i FAGOT - POLK 9K 111.
U podršci za medicinsku evakuaciju učestvovala je brigada VS i PVO.

Ovom završnom činu rotacione vježbe prisustvovali su: komandant 4.pbr brigadni general Ivica Jerkić sa dijelom oficira Komande 4.pbr, komandanti bataljona iz 4.pbr, komandant 4.blp pukovniok Zoran Perić, ispred OK OS BiH brigadni greneral Sakib Forić sa grupom oficira, VS OS BiH pukovnik Faruk Smailović, oficiri iz KOiD-a sa brigadirom Enesom Burakom.

Po završetku vježbe izvršena je smotra svih jedinica koje su učestvovale na vježbi, a generali Forić i Jerkić čestitali su Komandi i učesnicima rotacije na uspješno izvršenim svim postavljenim zadacima tokom kojih nije bilo povrijeđenih vojnika niti štete na opremi.
Uspešnoj realizaciji terenske vježbe - rotaciji 3.pb / 4.pbr doprinijele su i sljedeće brigadne jedinice: vod iz izviđačke čete, vod MB 120 mm iz 2.pb, dva pješadijska voda iz deklarisane čete 1.pb, kao i dio jedinica OS BiH : četa iz 4.bpl, inžinjerijski vod iz br. TP te helikopterska jedinica br. VS i PVO.