Vježbe u zemlji i inostranstvu

Na poligonu „Manjača“ otpočela vježba „Dinamičan odgovor 13-5“

10.6.2013

Vježba Oružanih snaga BiH „DINAMIČAN ODGOVOR 13-5“ otpočela je, u ponedeljak 10.06.2013. godine, u Centru za borbenu obuku (CBO) i Centru za borbene simulacije (CBS) na poligonu “Manjača”.

Kako je planirano vježba će se izvesti u periodu od 10.06. do 19.06.2013.godine a primarna jedinica u vježbi “DINAMIČAN ODGOVOR 13-5” je 5.pješadijska brigada (5.pbr), sa pridodatim elementima borbene i servisne podrške iz Brigade taktičke podrške, Brigade zračnih snaga i protiv-zračnee odbrane i 5. bataljona logističke podrške.

Cilj vježbe je provjera i ocjena operativne sposobnosti i spremnosti komande 5.pbr i bataljonske borbene grupe (BBG) da u realnom vremenu planiraju i izvode operacije punog spektra, radi dostizanja neophodnog nivoa interoperabilnosti jedinica na obuci.

“DINAMIČAN ODGOVOR 13-5” je vježba koja se ocjenjuje istitucionalno od strane CBO i CBS, iz sastava Komande za obuku i doktrinu (KOiD) u sistemu upravljanja obukom i vježbama u OS BiH. U tom cilju, nosilac izvođenja vježbe KOiD je formirao Direktorijat vježbe,tijelo koje rukovodi vježbom i vrši ocjenjivanje učesnika vježbe.

Vježba “DINAMIČAN ODGOVOR 13-5” je nastavak izgradnje interoperabilnosti OS BiH sa NATO konceptom izvođenja vježbi. Realizovanjem vježbe praktično se provjerava primjena postojećih doktrinarnih publikacija, koje podržavaju proces kolektivne obuke i vježbi. Kroz vježbe koncepta “DINAMIČAN ODGOVOR” vrši se ocjenjivanje operativne sposobnosti i spremnosti svih pješadijskih brigada OS BiH od 2012.godine.

info: OK OS BiH