Deminiranje

Deminiranje u 2008. godini

17.3.2008

Od 17.03.2008. godine OS BiH su počele sa izvođenjem operacija humanitarnog deminiranja u ljetnoj kampanji deminiranja koja traje do 11.11.2008. godine.

Od 17.03.2008. godine OS BiH su počele sa izvođenjem operacija humanitarnog deminiranja u ljetnoj kampanji deminiranja koja traje do 11.11.2008. godine.

U cilju priprema za Ljetnu kampanju deminiranja Odjeljenje za obuku deminerskog bataljona / brTP je proveo doobuku i tečajeve po sljedećem:

 • doobuka medicinskog osoblja,
 • doobuka komandanata deminerskih odjeljenja
 • osnovni tečaj za humanitarno deminiranje
 • tečaj inspektora unutrašnje kontrole kvaliteta deminiranja

Svi tečajevi su izvedeni u organizaciji Odjeljenja za obuku deminerskog bataljona / brTP u kasarni ''Admir Ljubuškić Šutak'' Bugojno. Tokom ove godine planirano je izvođenje još 6 (šest) tečajeva iz oblasti protivminskih akcija.

Odjeljenje za deminiranje i uništavanje NUS-a OK OS BiH učestvuje u izradi Godišnjeg plana protivminskih akcija, kontroliše realizovanje istog praćenjem angažovanja raspoloživih resursa, održavanja planirane obuke i vrši kontrolu kvaliteta deminiranja neposrednim obilascima deminerskih radilišta.

U svakodnevnom radu Odjeljenje za deminiranje i uništavanje NUS-a OK OS BiH aktivno sarađuje sa Centrom za uklanjanje mina u BiH kao i GK EUFOR-a.

Planom protivminskih akcija za 2008. godinu OS BiH su planirale deminirati 2 093 584 m² od čega metodom čišćenja 326 770 m², a metodom tehničkog izviđanja 1 766 814 m². Deminiranje je planirano izvoditi na ukupno 68 deminerskih projekata u 35 opština širom BiH od čega 42 deminerska projekata u FBiH, a 26 deminerskih projekata u RS.

Planom je predviđeno deminiranje u dva perioda: Zimska kampanja deminiranja (07.01-11.03.2008. godine i od 17.11.-19.12.2008. godine) i Ljetna kampanja deminiranja (17.03.-11.11.2008.godine).

Kao podrška realizovanja plana PMA OS BiH za 2008. godinu planirana je i podrška u mašinskoj pripremi zemljišta putem ITF – EUFOR u iznosu od cca 600 000 m².

Godišnjim planom protivminskih akcija OS BiH za 2008. godinu, planirano je angažovanje slijedećih deminerskih resursa:

 • 32 manuelna deminerska odjeljenja,
 • 8 odjeljenja za mehaničku pripremu zemljišta ( MPZ ) od toga:
  • Božena 1 i 2 – 6 komada,
  • Božena 5,
  • Liberator T 55,
 • 6 timova sa psima za otkrivanje eksploziva,
 • 2 manuelna deminerska odjeljenja za deminiranje vojnih objekata.