Komanda za obuku i doktrinu

Završetak vježbe “Dinamičan odgovor 15-6“

18.6.2015

Analiza vježbe “Dinamičan odgovor 15-6“, kojom je provedeno vanjsko ocjenjivanje 6. pješadijske brigade, održana je 17.06.2015. godine u Centru za borbene simulacije (CBS) Komande za obuku i doktrinu (KOiD) na Manjači, čime je obilježen i završetak iste.

Analizi vježbe je prisustvovao štab 6.pbr na čelu sa komandantom, brigadnim generalom Radovanom Ilićem, dok je elemente analize po kojima je ocjenjivana ova jedinica pripremio Direktorijat za vježbu na čelu sa v.d. komandanta KOiD-a brigadirom Ilijom Petrovićem. Analiza je obuhvatila sljedeće aspekte vježbe: kompjuterski podržanu vježbu (CAX), terensku vježbu (FTX) i vježbu bojevog gađanja (LFX).

Kroz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) cilj je bio da se uvježba i podigne nivo osposobljenosti komande 6.pbr i pridodatih elemenata podrške u pružanju pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda, provjeri efikasnost standardnih procedura koje se odnose na ovu misiju OS BiH, provjeri efikasnosti OPLAN “VAL” te izgradnja novih sposobnosti i efikasnijeg sistema odgovora na krizne situacije izazvane elementranim nepogodama. Kroz ovu vježbu, jedinica na vježbi je po prvi put izvela vježbu operacija pružanja pomoći civilnim institucijama usljed prirodnih nepogoda–poplava na postojećem simulacijskom sistemu, što u pogledu organizacije i realizacije vježbi čini svojevrstan iskorak Direktorijata za pripremu i provođenje vježbe.


U terenskom dijelu vježbe, za koji je bio zadužen CBO/KOiD, predmet procjene je bio ojačan četni tim 6.pbr, odnosno četa sa pridodatim jedinicama Brigade taktičke podrške, sekcijama EOD, inžinjerije, logistike, te odjeljenjem vojne policije i helikopterom vazdušnih snaga. Cilj ove vježbe je bio ocjena provođenja zadataka iz operacija podrške miru. I na ovom segmentu vježbe uočen je prostor za unapređenje obuke, posebno u domenu integracije gore pomenutih elemenata četnog tima. Vježbu bojevog gađanja je izvodila pješadijska četa gdje je vršena ocjena vatrenih misija ove jedinice.

Na analizi vježbe su identifikovane pozitivne strane, ali i područja koja se mogu unaprijediti, koje će u konačnici omogućiti komandantu i štabu 6.pbr planiranje obuke u narednom periodu. Generalni zaključak je da je jedinica na vježbi uspješno ispunila sve postavljene zadatke, a samim tim i cilj vježbe.

I ovaj put pripadnici Direktorijata za vježbu, uključujući i pripadnike mehanizovano-vježbovnog bataljona u ulozi suprostavljenih strana (OPFOR), su pripremili i realizovali izazovan scenario za jedinicu na vježbi. Scenario je obuhvatao vrlo realistične događaje i incidente, čime su svi elementi jedinica bili stavljeni pred raznovrsne izazove.

Na kraju je potrebno pomenuti i prisustvo rukovodećih kadrova Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Direkcije civilne zaštite Federacije BiH, te kantonalnih i općinskih uprava. Oni su imali priliku upoznati se i približiti procesu planiranja i realizacije zadataka jedinica OS BiH pomoći civilnom stanovništvu, ali i njihova dragocjena iskustva sa terena istovremeno su bila korisna komandi i jedinicama 6.pbr.

Info-KOiD