Komanda logistike

Početak primjene LOGFAS softverskog paketa u OS BiH

4.4.2014

Dana 31.03.2014. godine, u prisustvu većeg broja ključnog logističkog personala iz komandi i jedinica OS BiH, ozvaničen je početak korištenja LOGFAS softverskog paketa u OS BiH.

Ovom prilikom je zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse, brigadni general Senad Mašović, simbolično izvršio „generisanje“ prvog LOGREP LOGUPDATE izvještaja uz korištenje LOGFAS softverskog alata.

Ovaj događaj predstavlja krunu jednogodišnjih napora Tima starješina iz Komande logistike na uvođenju u korištenje LOGFAS sotverskog paketa. Ovom događaju prethodio veliki broj drugih aktivnosti, koje su bile preduslov da bi se LOGFAS počeo koristiti u OS BiH, od čega izdvajamo:

-          U martu 2012. godine Ministar odbrane BiH je donio posebnu Odluku kojom je odobreno korištenje LOGFAS-a u OS BiH.

-          U 2013. godini izrađen je Pravilnik o LOGFAS softverskom paketu u MO i OS BiH.

-          U prvom kvartalu 2014. godine, završena je izrada Uputstva o korištenju LOGFAS-a i SOP-a za korištenje LOGFAS-a u OS BiH.

-          U opremljenom kabinetu u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju, realizovana su do sada 3 LOGFAS sa instruktorima iz sastava OS BiH.

Od 31.03.2014. godine, sve potčinjene jedinice Komande logistike (Glavna logistička baza i bataljoni logističke podrške) su uvezane posebnom IT mrežom na centralni server u KL, tako da se sve promjene u stanju i evidencijama materijalnih sredstava OS BiH, trenutno (u realnom vremenu) odmah ažuriraju „online“ na serveru, čime donosioci logističkih odluka i planeri logistike imaju trenutni uvid u ažurno stanje materijalnih sredstava u komandama i jedinicama OS BiH.

Do kraja 2014. godine planirano je da se sve komande i jedinice OS BiH od ZŠ OS BiH do jedinica nivoa bataljona, uvežu u jedinstveni LOGFAS informacioni sistem, preko centralnog servera koji se nalazi u Komandi logistike.

Prilikom zvaničnog puštanja u rad LOGFAS informacionog sistema, brigadni general Senad Mašović je u prigodnom obraćanju posebno istakao i pohvalio napore koje Komandant i Tim starješina Komande logistike čine na putu poboljšanja automatizacije logističkih aktivnosti koje se odnose na praćenje stanja i izvještavanje o stanju i operativnosti materijalnih sredstava u OS BiH.

Komandant Komande logistike, brigadir Rusmir Mrković, je rekao da se ovim činom ne završavaju svi poslovi, već da je ovo samo početak i da pred komandom i jedinicama KL stoji još mnogo zadataka do potpune automatizacije praćenja stanja i operativnosti materijalnih sredstava. Posebno je istakao doprinos Tima starješina KL (pukovnik Ernes Heleg, major Rodoljub Ilić i kapetan Selvedin Kulašion) koji su uz ogromno zalaganje i entuzijazam uspjeli da urade izvanredan posao, koji se u početku činio kao nemoguća misija, ali ovim činom generisanja prvog online LOGREP izvještaja dokazano je da se uz maksimalno zalaganje može uraditi mnogo na unapređenju funkcionisanja logističkog sistema OS BiH.

Pred logističkim organima komandi i jedinica OS BiH još je mnogo obaveza i zadataka, čijim izvršenjem će u potpunosti biti implementiran LOGFAS u OS BiH, kao prvi korak na uspostavljanju potpune automatizacije logističkih poslova i zadataka, sa konačnim ciljem uspostavljanja jedinstvenog logističkog informacionog sistema (LOGIS-a).

Info-KL