5. Pješadijska brigada

Godišnja analiza obuke u 5. pbr OS BiH

25.11.2020

Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, 24. novembra 2019. godine realizirana je analiza obuke Komande i jedinica 5. pješadijske brigade (5. pbr) OS BiH. Ovoj aktivnosti, pored najodgovornijih djelatnika Brigade, komandanta Brigade, štaba i komandanata jedinica, prisustvovao je i tim oficira Operativne komande OS BiH (OK OS BiH) koji je predvodio putem VTC-a, komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić.

Bila je ovo prilika da se, u skladu sa smjernicama komandanta Brigade, sagledaju planirane i realizirane aktivnosti po obuci u 2020. godini, kao i naknadno planirane aktivnosti. Težište analize obuke istaknuto je kroz prezentaciju brifinga komandanata bataljona o obuci, kao i Deklarisane bataljonske grupe lake pješadije, realiziranju NEL-1 ocjenjivanja jedinica deklarisanih po OCC E&F konceptu, obuci sa MnBn EUFOR-a, obuci izviđača u zimskim i ljetnim uslovima, grupno gađanje jedinice borbene podrške, obuci za pomoć civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda, stručno-specijalističkoj obuci i drugim oblicima obučavanja, kao i izazovima sa kojima se 5. pbr suočavala pri realiziranju istih. Također je istaknuto kako se obuka u 2020. godini provodila u izuzetno teškoj situaciji koju je uzrokovala pandemija virusa COVID-19.

Komandant 5. pbr OS BiH brigadir Emir Kliko je na kraju analize prezentirao svoje smjernice obuke za 2021. godinu. General Ilić je zatvorio analizu istakavši zadovoljstvo postignutim rezultatima obuke, naglasivši da je 5. pbr bila nosilac većine težišnih aktivnosti obuke OS BiH u 2020. godini.

Godišnja analiza po obuci je realizirana uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, a koje se odnose na COVID-19.

Info -5. pbr

3 FOTO GALERIJA