Najave

Ocjenjivanje SEL-2 deklarisane jedinice Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), kasarna “Mika Bosnić“, Manjača, 8.9.2021. godine, Dan za posjetioce

7.9.2021

Na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači, u srijedu, 8. septembra 2021. godine sa početkom u 12.00 sati, realizirat će se posjeta visokih zvanica ocjenjivanju SEL-2 deklarisane jedinice Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), koju realiziraju Operativna komanda Oružanih snaga BiH u saradnji sa Komandom za obuku i doktrinu (KOiD) Komande za podršku Oružanih snaga BiH.

Trećestepeno ocjenjivanje SEL-2 (Self Evaluation Level 2) deklarisane jedinice Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) organizira se s ciljem provjere stepena obučenosti i interoperabilnosti INF-L-BNG u izvršenju zadataka u operacijama podrške miru. Ocjenjivanje SEL-2 INF-L-BNG je treći od četiri nivoa u sistemu ocjenjivanja deklarisanih jedinica, koje jedinica mora proći radi dobijanja certifikata, kojim se potvrđuje da je u potpunosti osposobljena, interoperabilna i spremna za angažiranje u operacijama podrške miru. Bataljonska grupa lake pješadije (INF-L-BNG) je do sada najveća deklarisana jedinica OS BiH za učešće u operacijama podrške miru. U vježbi ocjenjivanja učestvuje više od 1000 pripadnika OS BiH.

Na Danu za posjetioce očekuje se prisustvo predstavnika Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, NATO Štaba u Sarajevu i komande EUFOR-a.

Protokol aktivnosti:

11:30 - 12.00 - doček medija

12:50 - IZJAVE ZA MEDIJE

Predstavnicima medija preporučujemo dolazak na glavni ulaz kasarne “Mika Bosnić” na Manjači do 12.00 sati, kako bi imali dovoljno vremena za ulazak i provođenje sigurnosnih mjera, kao i mogućnost prisustva.

Za dodatne informacije kontakt osobe su: major Almir Delić, mob. tel: 061/290-326 i poručnik Edina Zukić, mob. tel: 061/925-953.