Poplave i odbrana

Oružane snage BiH intenzivno rade na sanaciji posljedica poplava

11.8.2014

U skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH od 08. 08. 2014. godine o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH za pomoć ugroženim područjima od poplava u mjesecu avgustu, pripadnici Oružanih snaga pružaju pomoć u Željeznom polju kod Žepča na sanaciji korita rijeke, transportu plavnog materijala i raščišćavanju putnih komunikacija i u naselju Donji Bradići kod Maglaja na sanaciji klizišta, gdje je ugroženo 70 kuća.

Radi se o upotrebi personalnih, inžinjerijskih resursa i motornih vozila, odnosno upotrebi mehanizacije Oružanih snaga BiH.

Osim toga, pripadnici Oružanih snaga su, prema ranijem planu, angažovani, na sanaciji putnih komunikacija, klizišta, regulaciji riječnih tokova, postavljanju pontonskih mostova, dostavi humanitarne pomoći u općinama Zavidovići, Derventa, Orašje, Bratunac, Brod, Olovo, Brčko, Dubrave i Šekovići.

Također, na raspolaganju je i helikopter OS BiH, sa svim potrebnim medicinskim aparatima, koji je u svakom momentu spreman da izvrši medicinsku evakuaciju bilo gdje u BiH.

Prema Odluci Predsjedništva BiH o pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodnu nesreću izazvanu poplavama, u skladu sa zahtjevima upućenim od lokalnih zajednica, pripadnici Oružanih snaga BiH će pružati pomoć na sljedećim područjima: Bijeljina - Janja, Maglaj - Donji Bradići, Srebrenica, Žepče - Željezno Polje i Kostajnica.

Oružane snage BiH su spremne i odlučne da sa svim potrebnim resursima i materijalno-tehničkim sredstvima pomognu sanaciji posljedica poplava i da pomognu civilnim strukturama i ugroženom stanovništvu, pri čemu je izražen i lični odnos i entuzijazam naših pripadnika prilikom pružanja pomoći.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba