Poziv za dostavljanje ponuda

R J E Š E NJ E o žalbi ponuđača ZU specijalistički centar „DEAMEDICA“ Banja Luka na Poziv za dostavu ponuda MO BiH broj: 11-03-26-855-67/18 za nabavku usluga u području zdravstva-zdravstveni pregledi profesionalnih vojnih lica

30.10.2018