Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda Aneksa II Dio B, br. 11-03-26-1204-5/19 od 30.07.2019. za nabavku usluga – smještaja i ishrane u cilju preventivne zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije i relaksacije pripadnika MO i OS BiH koji su tokom 2019. godine angažovani u operacijama podrške miru ili drugim aktivnostima u inostranstvu (šifra po JRJN:85148000

2.8.2019