Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama broj:11-03-26-1162-4/20, nabavka usluga u području usluga medicinskih laboratorija – laboratorijski pregledi, redovni i vanredni za potrebe MO i OS BiH u 2020. godini

17.7.2020