Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: ugovaranje usluga specijalističkih pregleda i kliničkog zbrinjavanja pasa (kod JRJN 85200000-1) za 2020. godinu za potrebe MO i OS BiH

26.10.2020