Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena Izmjene poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge obuke – usluga selektivnog letenja i osposobljavanje za dozvolu privatnog pilota (PPL) za potrebe MO i OS BiH, JN1 11-03-26-33-34/21 od 13.09.2021.

15.9.2021