Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge specijalističkih pregleda i kliničkog zbrinjavanja pasa za potrebe MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-144-3/21 od 19.10.2021. godine

25.10.2021