Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za postupak javne nabavke usluga ugovaranja zdravstvenih pregleda kandidata i zdravstvenih pregleda profesionalnih vojnih lica u MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-151-3/21, od 15.10.2021.

27.10.2021