Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge medicinskih laboratorija – laboratorijski pregledi, redovni i vanredni, za potrebe MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-51-3/22 od 18.03.2022. godine

24.3.2022