Demanti

Demant na tekst „Radijacija u stroju“, „Fokus“ , novinara M. Kremenovića, od 08. 11. 2011. godine

9.11.2011

U listu „Fokus“, izdanje za utorak 08.11.2011. godine, objavljen je tekst pod naslovom: „RADIJACIJA U STROJU“, u kojem autor interpretira, između ostalih, i viđenje i komentar „grupe srpskih starješina i vojnika“ o temi iz naslova, čime aktivnosti u jedinicama Oružanih snaga BiH i OS BiH, kao instituciju, predstavlja javnosti u negativnom negativnom kontekstu.

U listu „Fokus“, izdanje za utorak 08.11.2011. godine, objavljen je tekst pod naslovom: „RADIJACIJA U STROJU“, u kojem autor interpretira, između ostalih, i viđenje i komentar „grupe srpskih starješina i vojnika“ o temi iz naslova, čime aktivnosti u jedinicama Oružanih snaga BiH i OS BiH, kao instituciju, predstavlja javnosti u negativnom negativnom kontekstu.

Radi istinitog informisanja javnosti, u nastavku teksta, navodimo činjenice kojima demantujemo naslove i dijelove teksta u kojima pomenuti novinar objavljuje dijelove iz „pisma upućenom redakciji „Fokusa“ od strane „nezadovoljnih vojnika i starješina OSBiH“.

Tačno je da je šire područije Hadžića, u više navrata, bombardovano od strane NATO avijacije u proteklom ratu, a težišno - skladište municije i minsko-eksplozivnih sredstava i Remontni zavod Hadžići. Lokacija na kojoj su boravili oficiri i vojnici i na kojoj je izvođena obuka, a koja se pominje u članku dnevnog lista „Fokus“, je kasarna Žunovnica koja, kao mikro lokacija, nije bombardovana u proteklom ratu. Na navedenoj lokaciji bio je lociran Centar za borbene simulacije, koji je uspostavljen 1997. godine, i funkcionisao je još u Vojci Federacije BiH. Obuku u navedenom Centru su prolazili pripadnici svih piješadijskih brigada i brigade taktičke podrške OS BiH, jer je uspješno realizovana simulacijska vježba u ovom Centru uslov izlaska i realizacije vježbi na terenu. Prema tome, nije tačna informacija da na obuku i boravak na ovoj lokaciju dolaze uglavnom srpski oficiri i vojnici pripadnici OS BiH.

Odlukom Predsijedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH, lokacija Žunovnica je proglašena neperspektivnom lokacijom, a za novu lokaciju Centra za borbene simulacije određena je Manjača.

Dana 06.04.2011. godine okončana je predislokacija cijelokupnog personala i tehnike Centra za borbene simulacije iz kasarne u Žunovnici na Manjaču u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH. Na ovoj lokaciji zadržana je samo čuvarska služba do njene predaje civilnim vlastima. Navodi u tekstu da „srpski oficiri nisu iskazali generalsku odlučnost na ovom pitanju“ nisu tačni. Za predislokaciju Centra za borbene simulacije, koji obiluje osjetljivom i zahtijevnom tehnikom, trebalo je prvo stvoriti uslove na Manjači, kao i minimum uslova za personal Centra, a nakon toga pristupiti predislokaciji istog.

Pozivajući se na Kodeks za štampu BiH, te potrebu objektivnog i istinitog informisanja javnosti, molimo da sadržaj ovog demanta objavite u slijedećem izdanju Vašeg lista, s razlogom više, jer cijenimo da se do objavljenih podataka došlo suprotno Zakonu o slobodi pristupa informacijama, ta da su zlonamjerno interpretirani.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba