Demanti

Tekst demantija na naslov „Voljno za 3.000 vojnika” iz dnevnog lista „Dnevni list“ od 25.02.2016. godine

27.2.2016

U cilju pravovremenog i objektivnog informiranja javnosti demantujemo navod u tekstu novinara Mensura Osmovića iz dnevnog lista “Dnevni list” pod naslovom “Voljno za 3.000 vojnika”, objavljenog dana 25.02.2016. godine, a koji se odnosi na smanjenje broja pripadnika OS BiH:

“Još uvijek nisu završene aktivnosti MO i OS BiH na izradi dokumenta Pregled odbrane, tj. još uvijek nije utvrđen prijedlog buduće veličine i strukture OS BiH.

Pregled odbrane ima za cilj da definira vizije i dugoročni razvoj OS BiH, predviđa modernije i efikasnije OS, uz koncept s kojim će biti spremne da kvalitetno odgovore zakonom definiranoj misiji i zadacima”.

Oružane snage BiH od svog osnivanja do danas neprekidno i kontinuirano su se razvile u modernu i respektabilnu vojnu snagu. Kao jedinstvena oružana snaga svih naroda u BiH proteklih 10 godina profesionalnim i odgovornim izvršenjem zakonom propisane misije i zadataka u zemlji i inozemstvu stekle su povjerenje institucija vlasti, civilnog stanovništva kao i značajan ugled u međunarodnoj zajednici.

Da bi se osiguralo funkcioniranje oružanih snaga, kroz racionalno planiranje izraženi su prioriteti i uspješno realizirani svi zadaci. Uz maksimalno naprezanje raspoloživih materijalnih resursa omogućeno je izvršenje svih redovnih i vanrednih aktivnosti, procesa obuke i osigurano plansko funkcioniranje OS.

Bez obzira na poteškoće, ostvaren je značajan napredak i zapaženi rezultati na planu ispunjavanja međunarodnih obaveza, međunarodnim operacijama podrške miru, jačanju regionalnih odbrambenih inicijativa, realiziranju operacija humanitarnog deminiranja, kontinuiranom procesu obučavanja pojedinaca, komandi i jedinica kao i usvajanju i implemetaciji NATO normi i standarda. Na putu naše zemlje ka boljoj i prosperitetnijoj budućnosti ostvareni rezultati su potvrdili činjenicu da su OS BiH postale značajan segment odbrambeno-sigurnosnog sistema BiH.

Ured za odnose s javnošću MO BiH