Vijesti

Uspješno završena petodnevna vježba „Trenutni odgovor 23“

1.6.2023

Petodnevna vježba „Trenutni odgovor 23“ na glavnom poligonu za vojnu obuku „Manjača“ zvanično je završena 1. juna 2023. godine. Vježba je realizirana po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) kojom se izgrađuje, dostiže i verifikuje interoperabilnost i operativna sposobnost deklarisanih jedinica za učešće u NATO vođenim operacijama.

Tokom vježbe realiziran je praktični dio nacionalnih kurseva za ocjenjivače i menadžere baze podataka ocjenjivanja na nacionalnom nivou po OCC E&F programu. Kursevi su realizirani od strane Komande za obuku i doktrinu (KOiD) kao i individualna stručno-specijalistička obuka koja je prepoznata od strane NATO-a.

Predstavnik NATO-a je uručio NATO OCC E&F certifikate o završenim navedenim kursevima. Time su OS BiH ojačale kvalitativno svoje sposobnosti i proširile ocjenjivački bazen snaga na nacionalnom i NATO nivou ocjenjivanja komandi i jedinica.  

Ocjenjivački tim sastavlјen od ocjenjivača instruktora OCC E&F OS BiH i kandidata-polaznika kurseva izvršio je ocjenjivanje operativnih sposobnosti Bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) sa cilјem kondiciranja i održanja dostignutog nivoa borbene spremnosti.

Shodno tome, jedinice na terenu su rješavale različite taktičke zadatke prema zadatom scenariju, koji između ostalog uklјučuju zaštitu kontrolnog punkta, zaštitu konvoja, odbranu od napada na bazu, neutraliranje pobunjeničkih snaga, kontrolu masa, medicinsku evakuaciju, zračni transport, uklanjanje improviziranih eksplozivnih naprava i slično, čime su demonstrirale dostignuti nivo deklarisanih operativnih sposobnosti.

Vježbom je rukovodio direktorijat vježbe na čelu sa brigadirom Slavenom Blavickim, a ocjenjivački aparat se sastojao od 22 ocjenjivača kandidata.

Prilikom realizacije vježbe pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su pokazali izuzetan nivo obučenosti, profesionalizma, posvećenosti i zalaganja, te su u konačnici demonstrirali osposoblјenost za učešće u međunarodnim operacijama podrške miru i NATO vođenim vježbama, što potvrđuje i konačni izvještaj ocjenjivačkog tima u kojem stoji da je Batalјonska grupa lake pješadije OS BiH borbeno spremna prema deklarisanoj kategoriji borbene spremnosti.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

12 FOTO GALERIJA