Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prekrajanja veličinskih brojeva službene uniforme OS BiH za potrebe MO i OS BiH u 2021. godini, broj: JN1 11-03-26-26-6/21, od 06.04.2021.

9.4.2021