Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izvoza uzoraka serije baruta iz municije OS BiH na testiranje u Fizikalno-hemijsku laboratoriju OS Republike Slovenije u Republici Sloveniji za potrebe MO i OS BiH u 2021. godini, broj: JN1 11-03-26-29-6/21, od 12.04.2021.

19.4.2021