Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: JN1 11-03-26-35-4/2, od 26.04.2021. godine, nabavka roba (klasa VI) za 2021. godinu – Naša ognjišta, za potrebe zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH i OS BiH katoličke vjeroispovjesti

29.4.2021