Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja agencijskih usluga organizovanja smještaja i ishrane za članove delegacije MO Republike Hrvatske, u periodu od 14.06.2021. do 16.06.2021. godine, broj: JH1 11-03-26-85-4/21 od 09.06.2021. godine

18.6.2021