Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora «Mrkulić Company» d.o.o. Sarajevo, kao ponuđača za javnu nabavku pružanja agencijskih usluga organizovanja smještaja i ishrane za polaznike Orijentacionog kursa za vojne atašee u organizaciji PSOTC, broj: 11-03-26-101-3/21

23.6.2021