Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluga atestiranja (baždarenja) i punjenja boca medicinskim kisikom za 2021. godinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, broj: JH1 11-03-26-128-7/21 od 19.07.2021. godine

23.7.2021