Sektor za finansije i budžet

4.2.2014

Sektor za finansije i budžet

MIRO  CABO
pomoćnik ministra za finansije i budžet

Telefon: +387 33 286 600
Fax: +387 33 206 094
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98
e-mail: miroslav.cabo@mod.gov.ba

Biografija

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja: 14.06.1958. godine,  Sarajevo
Bračni status: oženjen

OBRAZOVANJE:

 • Mašinska tehnička škola Sarajevo, 1973. – 1977.
 • Ekonomski fakultet Sarajevo, 1977. – 1982.
 • Više kurseva i seminara u zemlji i inostranstvu, 1998. – 2007.   
 • U toku izrada magistarskog rada na postdiplomskom studiju (menadžment) na Ekonomskom fakultetu na Palama.           

 
PROFESIONALNA KARIJERA:

 • ŠIPAD Sarajevo, 1984.  - 01.01.1985.
 • Opštinski štab Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo (referent za operativne poslove), 1985. - 01.10.1986.
 • Republički štab Teritorijalne odbrane BiH (načelnik finansijske službe), 1986. - 1992.
 • Pomoćnik ministra za finansije i budžet u Ministarstvu odbrane Republike Srpske, 1992. - 1993.
 • Ministarstvo odbrane RS , stručni saradnik za poslove vojnog budžeta, 1993. -1999.
 • Sekretarijat SKVP-a, član Sekretarijata (načelnik odjeljenja za operativne poslove), 1999 - 01.04.2004.
 • Načelnik odjeljenja za upravljanje resursima, Ministarstvo odbrane BiH, od 01.04.2004.  godine do 27.09.2004.
 • Pomoćnik ministra za finansije i budžet, Ministarstvo odbrane BiH, od  28.09.2004. godine i dalje.

ZNANJE STRANIH JEZIKA:

Engleski i njemački jezik: pasivno                                                         

Nadležnosti
 1. Sektor za finansije i budžet priprema smjernice, planove i programe koji se odnose na finansiranje ukupnog sistema odbrane, čiju osnovu čini programiranje, budžetiranje i izvršenje budžeta.
 2. Sektor priprema procedure i standarde koji trebaju biti implementirani u okviru ukupnog materijalno - finansijskog poslovanja Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, u skladu sa važećim zakonskim propisima, računovodstvenim standardima, te programima kompatibilnim sa NATO-m.

Sektor za finansije i budžet sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

Odsjek za program i budžet
Planira i organizuje sistem planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja budžeta (SPPBI) u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, razvija, implementira i nadgleda procedure PPBI, obavlja stručne poslove na organizaciji izrade, razmatranja, donošenja i odobravanja višegodišnjih programa i godišnjeg budžeta odbrane.

Odsjek za materijalno - finansijsko poslovanje
Vrši stručne analize o ekonomičnosti i racionalnosti u raspolaganju sredstvima Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, učestvuje u izradi metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) za materijalno  poslovanje u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, izrađuje i učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije.

Odsjek za obračun plaća i naknada
Nadležan za zakonsku provedbu obračuna plaća i naknada za uposlene u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

Interni dokumenti