Sektor za politiku i planove

17.12.2015

Sektor za politiku i planove

ADEM SPAHIĆ
pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove

Telefon: +387 33 285 541
Fax: +387 33 206-094
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, br. 98
e-mail: adem.spahic@mod.gov.ba
Biografija

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja: 19. 03. 1958. godine, Šipovo
Bračni status: oženjen

OBRAZOVANJE:

 • Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1985.
 • Certifikat o pohađanju seminara na temu „Evropske integracije“
 • Manpower Workshop
 • Specijalistički seminar „Radni i penzijski odnosi“ – zakonska regulativna praksa
 • Obuka o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine
 • Certifikat o završenom seminaru na temu „Aktuelna pitanja iz radnih odnosa i penzijsko-invalidskog osiguranja“
 • Trening „Transition to Civilian Life“
 • Certifikat za savjetnika za tranziciju personala (vještine savjetovanja, obuka trenera i rukovođenje sa promjena u tranziciji)
 • Seminari, konferencije u organizaciji ADS BiH, NATO, OSCE i dr.

PROFESIONALNA KARIJERA:

 • Odbrambeni poslovi  u SOUR „Agrokomerc“ RO „Peradarstvo“, 1985 - 1987.
 • Pomoćnik komandanta za logistiku – Općinski štab Teritorijalne odbrane, 1987 - 1991.
 • Komandant Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Jajce, ujedno i član Izvršnog odbora Općine Jajce – Općinski štab Teritorijalne odbrane Jajce, 1991 - 1993.
 • Sekretar Okružnog sekretarijata za Narodnu odbranu, ujedno i član Izvršnog odbora okruga Travnik – okrug Travnik 1993 - 1995.
 • Sekretar Sekretarijata, Okružni sekretarijat za odbranu, Travnik, FMO BiH, 1996 - 1999.
 • Šef Odsjeka za vojnu obavezu i mobilizaciju, zamjenik sekretara u Sekretarijatu - Uprava za odbranu, Travnik, FMO BiH 2000 - 2003.
 • Šef Odsjeka za vojnu obavezu i mobilizaciju; zamjenik pomoćnika ministra odbrane u Sektoru za vojnu obavezu i mobilizaciju, FMO BiH, 2003 - 2006.
 • Šef Odsjeka za upravljanje civilnim personalom, MO BiH, 2006 - 2017.
 • Pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove, juli, 2017.

 

Nadležnosti Sektora za politiku i planove

Sektor za politiku i planove obavlja poslove u vezi sa formulisanjem i koordinacijom odbrambenih i vojno – sigurnosnih politika na državnom nivou u okviru odbrambenog sistema BiH, vladinih agencija, međunarodnih organizacija i stranih država. Ove politike i planovi uključuju odbrambene prijedloge, strateške procjene i međunarodne vojne planove i programe. Sektor učestvuje u izradi prijedloga korekcija u dogradnji dokumenata odbrambene i sigurnosne politike, koordinira i prati implementaciju standarda i smjernica za izradu doktrine za obuku i opremanje odbrambenih struktura u Bosni i Hercegovini.

 

Organizacija Sektora za politiku i planove

a)      Odsjek za analizu i procjene,

b)      Odsjek za politike,

c)      Odsjek za planove i programe,

d)     Odsjek za strukturu i organizaciju Oružanih snaga BiH,

e)      Odsjek za politike upravljanja i zaštite zračnog prostora,

f)       Odsjek za sistem pukova Oružanih snaga BiH.

 

Podzakonski akti iz nadležnosti Sektora za politiku i planove

1.      Politika odbrambenog planiranja

2.      Politika upravljanja registraturnim materijalom i arhivskom građom u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH

3.      Politika izdavačke djelatnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH

4.      Politika rješavanja viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH

5.      Politika učenja stranih jezika

6.      Politika vojne pomoći civilnim organima

7.      Smjernice za odbrambeno planiranje

8.      Smjernice u oblasti uništavanja viškova naoružanja i municije,

9.      Smjernice za profesionalan odnos pripadnika MO i OS BiH u obavljanju poslova i zadataka,

10.  Pravilnik o pukovima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

11.  Pravilnik o klubovima pukova Oružanih snaga BiH

12.  Pravilnik o muzejima pukova Oružanih snaga BiH

13.  Pravilnik o svečanostima i počastima

14.  Pravilnik o upotrebi zastava i obilježja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

15.  Pravilnik o biltenima pukova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

16.   Pravilnik o praćenju primjedbi i prijedloga o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i anketiranju o uslugama Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (2018)

17.  Pravilnik o pružanju vojne pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće

18.  Pravilnik o ustupanju na privremeno korištenje resursa Doma OS BiH

19.  Pravilnik za medicinsku evakuaciju zračnim putem

20.  Pravilnik o upotrebi vojnih zrakoplova OS BiH

21.  Pravilo letenja OS BiH

22.  Instrukcija o postupku izrade odgovora Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o davanju ili odbijanju davanja prethodne saglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene (2018)

23.  Instrukcija za izradu dokumenta politika u MO BiH i OS BiH

24.  Uputstvo o uslovima i načinu odobravanja zvaničnih putovanja u inostranstvo visokih funkcionera i oficira iz MO BiH i OS BiH i izvještavanju o zvaničinim putovanjima, pozivanju i prijemu posjeta iz inostranstva u MO BiH i OS BiH

25.  Uputstvo o proceduri izrade dokumenata sistema odbrane

26.  Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o proceduri izrade dokumenata sistema odbrane

27.  Uputstvo za ispitivanje udesa i vanrednih događaja zrakoplova OS BiH

28.  Uputstvo za vođenje letačke dokumentacije u MO i OS BiH

29.  Sporazum o saradnji Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti reagiranja na prirodne i druge nesreće

30.  Standardne operativne procedure angažiranja OS BiH u reagiranju na prirodne i druge nesreće