Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizacija stručno-specijalističke oficirske obuke u bataljonu vojne policije

8.12.2015

U periodu od 14.09. do 04.12.2015. godine, u kasarni “Rajlovac OS BiH”, bataljon vojne policije je organizovao i realizovao III fazu oficirske obuke (osnovni dio stručno-specijalističke obuke vojne policije) za 2 (dva) polaznika.

Ovo je prva generacija polaznika koja je prošla kroz ovaj vid obuke i osposobljavanja budućih oficira OS BiH.

Cilj organizovanja i realizacije stručno-specijalističke obuke vojne policije je da se budući oficiri osposobe za rad u jedinicama vojne policije kako bi se jedinice vojne policije popunjavale sa stručno osposobljenim oficirskim personalom.

Uspješan prolaz kandidata kroz ovakvu vrstu obuke omogućava i lakšu klasifikaciju budućih oficira i određivanje osnovne vojno-evidencijske sposobnosti (VES), za budući raspored u jedinice i postavljenje na formacijska oficirska mjesta u OS BiH.

Stručno-specijalistička obuka vojne policije za buduće oficire OS BiH realizovana je u skladu sa odobrenim sedmičnim planovima obuke, a obuka je bila usmjerena na djelokrug rada i poslove vojne policije koji su propisani Pravilnikom o radu vojne policije OS BiH.

Kroz realizaciju stručno-specijalističke obuke, budući oficiri OS BiH su obučavani u vještinama i rukovanju naoružanjem, vojno-policijskom opremom, vršenju vojno policijskih poslova, primjeni ovlaštenja te ostalim postupcima i zadacima vojne policije u različitim situacijama.

Tokom realizacije navedene obuke redovno je vršena pismena i praktična provjera znanja po oblastima obučavanja i pređenoj tematici, a svake sedmice realizovani su progres testovi, koji su bili uslov za prelazak u sljedeću sedmicu obuke.

U skladu sa odobrenim planovima obuke na strelištu u Pazariću, realizovana je priprema i kvalifikacijsko bojevo gađanje iz automatske puške i pištolja, na kojem su navedeni kandidati ostvarili dobre rezultate. 

Pored stručno-specijalističkog dijela obuke redovno se izvodila fizička obuka i obuka u borilačkim vještinama, a sve u cilju dostizanja što većeg stepena fizičke spremnosti kandidata.

Na kraju ciklusa stručno-specijalističke obuke vojne policije realizovani su završni testovi i pismeni test znanja po pređenom tematskom planu obuke na kojima su bili zadati visoki standardi. Zahvaljujući kvalitetnoj pripremi, realizaciji stručno-specijalističke obuke, te motivaciji izvođača i učesika obuke polaznici su dostigli uspostavljene standarde na završnim testovima.

Stručno-specijalističku obuku vojne policije realizovao je odabrani tim instruktora iz sastava bVP, na čelu sa poručnikom Mirzetom Muminovićem, koji su uložili maksimalne napore da od gore navedenih polaznika obuke stvore dobre oficire, koji će u budućem radu biti sposobni da profesionalno izvršavaju sve poslove iz djelokruga rada vojne policije.

Tokom kompletnog ciklusa realizacije stručno-specijalističke obuke vojne policije bilo je primjetno maksimalno zalaganje polaznika na obuci što pokazuju i rezultati završnih testova.

Svečana ceremonija povodom završetka III faze osnovnog dijela stručno-specijalističke oficirske obuke vojne policije upriličena je 04.12.2015. godine u kasarni „Rajlovac“, a 06.12.2015. godine kandidati su upućeni u KOiD/KP na pripreme za svečanu promociju istih u početnom činu oficira.

Info- brTP