Vježbe u zemlji i inostranstvu

STX vježba 3. pješadijskog bataljona

20.9.2010

Na osnovu planskih aktivnosti 3.pješadijski bataljon je u periodu od 13. do 15. 09. 2010.godine, u sklopu pripremnih aktivnosti za izvođenje rotacijske vježbe koja će se realizovati u narednom mjesecu na poligonu Manjača, uspješno realizovao STX vježbu nivoa čete, po misijama proisteklim sa MAPEX vježbe KM 3.pb koja je realizovana od 06-08.09.2010.godine.

Na osnovu planskih aktivnosti 3.pješadijski bataljon je u periodu od 13. do 15. 09. 2010.godine, u sklopu pripremnih aktivnosti za izvođenje rotacijske vježbe koja će se realizovati u narednom mjesecu na poligonu Manjača, uspješno realizovao STX vježbu nivoa čete, po misijama proisteklim sa MAPEX vježbe KM 3.pb koja je realizovana od 06-08.09.2010.godine.
Vježba je realizovana uz podršku kompletnog sastava bataljona, a u skladu sa Planom priprema i izvođenja STX vježbi. 13.09.2010. godine izvršen je adminstrativni marš m/v učesnika vježbe do RLPO Vrtače; Grebak, uspostavljanje života i rada na lokaciji, komandirsko izviđanje.
U sklopu STX vježbe izvedena je i vježba deklarisanog voda iz sastava 1.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade na temu prelazak opasnog područja, rad i postupci na kontrolnoj tački; ček point i pratnja konvoja u sklopu operacija podrške miru.

Tokom boravka na terenu, a posebno pri izvođenju taktičkih radnji pojedinca i jedinice, svi učesnici su pokazali visok stepen profesionalizma, obučenosti i ozbiljnosti prilikom izvođenja postavljenih zadataka. Ovom prilikom jedinica je pokazala dobar stepen obučenosti i spremnosti za izvršavanje postavljenih zadataka. Izvođenju vježbe pored ostalih prisustvovali su tim starješina (ocjenjivača) 4.pbr na čelu sa majorom Ismailom Čamparom.
Dana 15.09.2010.godine izvođenje vježbe je pratio komandant 4.pbr brigadni general Ivica Jerkić sa timom gostiju na čelu sa savjetnikom za vojno-politička pitanja pri američkoj ambasadi gospodinom Travor Guide.
Pokazanim vještinama i obučenošću jedinice zadovoljstvo su iskazali komandant 4.pbr brigadni general Ivica Jerkić kao i komandant 3.pb pukovnik Samir Palić.

Info – 4.pbr