Vježbe u zemlji i inostranstvu

Simulacijska vježba Komande i jedinica 6. pbr OS BiH na sistemu BBS u Centru za borbene simulacije (CBS)

5.10.2010

U vremenskom periodu od 27.09. do 01.10.2010.godine Komanda i jedinice 6.pbr sa pridodatim specijalistima, realizovala je plansku aktivnost – simulacijsku vježbu na sistemu BBS u Centru za borbene simulacije (CBS) na privremenoj lokaciji u Žunovnici.

U vremenskom periodu od 27.09. do 01.10.2010.godine Komanda i jedinice 6.pbr sa pridodatim specijalistima, realizovala je plansku aktivnost – simulacijsku vježbu na sistemu BBS u Centru za borbene simulacije (CBS) na privremenoj lokaciji u Žunovnici. Navedenoj vježbi prethodile su aktivnosti koje uključuju: -koordinacijski sastanci na V-60 i V-30 sa starješinama CBS u cilju upoznavanja starješina Komande brigade od strane osoblja Centra o mogućnostima sistema, te obavezama koje proističu u pripremnoj i fazi realizacije navedene aktivnosti, - definisana je lista osnovnih zadataka misije (LOZM) brigade u cilju realizacije simulacijske vježbe, a koji su se odnosili na posjedanje operativnog rejona, priprema za borbena dejstva u operativnom rejonu, prolazak kroz raspored prijateljskih snaga, organizovanje i izvođenje protivnapada i planske odbrane.
Nakon prijema operativnog naređenja (OPNAR-a) od strane CBS, Komanda brigade pristupila je realizaciji procesa donošenja vojnih odluka. Navedenim procesom uspješno je izvršeno niz analiza (misije, terena i rizika, vlastitih snaga), identifikovana zamisao komandanta, donesena odluku u skladu sa dodjeljenom misijom, te izradila dokumenta za vježbu.

Svakako, za realizaciju vježbe definisan je i cilj, a odnosi se na osposobljavanje pripadnika 6.pbr za realizaciju Misije po definisanoj listi osnovnih zadataka. Realizacijom vježbe starješine su iskazale veliku želju za uspješno izvršenje postavljene misije. Tokom realizacije planirane aktivnosti u posjeti brigadi u CBS bili su brig. gen. Sakib Forić zamjenik komandanta OK OS BiH, te predstavnici španskog kontingenta EUFOR-a. Tom prilikom isti su kroz kraći presjek upoznati o sadržaju vježbe, te dostignutom stepenu realizacije.
Po završetku planirane vježbe izvršena je analiza iste u skladu sa definisanim standardnim operativnim procedurama Centra, te nakon toga 6.pbr dodjeljen je certifikat za uspješno izvedenu simulacijsku vježbu na sistemu BBS. Komandant 6.pbr brigadni general Stamenko Novaković po završetku vježbe istako je značaj ovakvog oblika edukacije starješina, kako komande brigade tako i bataljona. „Ovo je dobra prilika da uz minimalne resurse i uz pomoć instruktora CBS jasno vidimo stepen obučenosti ključnog personala, identifikujemo slabosti i definišemo smjernice za poboljšanje u obuci“, naglasio je general Novaković.

Info 6.pbr