Vježbe u zemlji i inostranstvu

U susret rotacijama

14.2.2011

U skladu sa godišnjim Planom obuke za OS BiH ove godine je u Centru za borbenu obuku OS BiH otpočela obuka jedinica jačine bataljona za rotaciju koja se kao završna vježba provodi na terenu.

U skladu sa godišnjim Planom obuke za OS BiH ove godine je u Centru za borbenu obuku OS BiH otpočela obuka jedinica jačine bataljona za rotaciju koja se kao završna vježba provodi na terenu. Nakon što je prošle godine završen ciklus obuke sa trećim bataljonima pješadijskih brigada, čime je okončam trogodišnji ciklus obučavanja u OS BiH, ponovo su na redu prvi bataljoni. Ovaj vid obuke predstavlja veoma važan dio kolektivne obuke jer održava vojničke, rukovodne i kolektivne sposobnosti, razvija i održava vještine komandovanja i kontrole kod starješina i njihovog osoblja, predstavlja podršku multiešalonskoj obuci i što je takođe veoma važno, omogućava izvođenje obuke u realnim uslovima.

U tom procesu od prvih priprema do završne vježbe, što je vremenski period od oko pola godine, komandanti sami, na osnovu specifičnih ciljeva obuke i raspoloživih resursa, odabiraju određenu vježbu ili kombinaciju vježbi i sa pripadnicima jedinice prolaze put od predavanja i seminara, preko vježbe na kartama (MAPEX), komandno-štabne vježbe (CPX), simulacijske vježbe (SIMEX), terenske vježbe (FTX) i vježbe bojevog gađanja do stvarne misije.

Od početka kalendarske 2011. godine pripadnici prvih bataljona 5. i 6. pješadijske brigade su prošli CPX i SITEX, dok je CPX za 4. bataljon planiran za zadnju sedmicu februara, a SITEX za početak marta. Vježbe na kartama su već završene, a provođenje rotacija je planirano u vremenskom periodu od maja do novembra ove godine.

Obuka se odvija u fazama: od timova do obuke jedinica i od jednostavne do složene. U timskoj i kolektivnoj obuci koriste se znanja stečena u individualnoj obuci, a u njih se uključuju kolektivni elementi, čime se dobija novi kvalitet. Svaka aktivnost se ocjenjuje. Standardi za ocjenu obuke se utvrđuju za svaki kolektivni zadatak koji su komandanti odredili kao zadatak pomoću kojeg se ispunjava najvažnija misija jedinice.

Cilj kolektivne obuke OS BiH je priprema, obuka i uvježbavanje za izvođenje određenog vojnog zadatka. Svaki od ovih ciljeva obuhvata određeni broj s njim povezanih zadataka kao što su npr. identificiranje i definiranje potrebnih sadržaja obuke i definiranje odgovarajućeg programa kao temelja za razvoj OS BiH u skladu sa odgovornostima nadležnih za izvođenje obuke u OS BiH, potom uspostavljanje osnovnih standarda, instrumenata i načina procjene i ocjenjivanja nivoa obučenosti, primjena operativnih procedura NATO-a, što sve vodi ka povećanju međusobnog razumijevanja, interoperabilnosti i suradnji sa snagama zemalja članica NATO-a i Partnerstva za mir, ali i procjeni obučenosti komandi i jedinica za mogućnost integracije u multinacionalne vojne snage.


Info- Komanda za podršku