Vježbe u zemlji i inostranstvu

Uspješno realizirana rotacijska vježba pripadnika 4. pbr

13.7.2011

U skladu sa godišnjim Planom obuke Komande obuke i doktrine za 2011. godinu u periodu od 04. do 11. jula 2011. godine na poligonu “Manjača” realizirana je rotacijska vježba 1. pješadijakog bataljona 4. pješadijske brigade.

U skladu sa godišnjim Planom obuke Komande obuke i doktrine za 2011. godinu u periodu od 04. do 11. jula 2011. godine na poligonu “Manjača” realizirana je rotacijska vježba 1. pješadijakog bataljona 4. pješadijske brigade.

Rotacijska vježba je kontinuitet obuke pripadnika 1/4.pbr. koji su u periodu od 30. 5. do 30. 6. 2011. godine uspješno realizirali simulacijsku vježbu na sistemu „JANUS“. Tokom rotacijske vježbe realizirane su aktivnosti borbene misije za nivo bataljona, a to su pokret do kontakta, odbrana i protivnapad, a kao završni čin vježbe 10. jula 2011. godine izvedeno je bojevo gađanje.

Gađanje je vršeno slijedećim borbenim sredstvima: haubica 122 mm, višecjevni bacač raketa, minobacači 120 i 60 mm, PO FAGOT i pješadijsko naoružanje. U sklopu administrativnih procedura za operacije podrške miru (PSOTC) izvedena je i vježba “Rad na ček – pointu”, što podrazumijeva rad sa civilima, aktivnosti na sprečavanju demonstracija, pratnje konvoja i pretres vozila pod sumnjom da prevoze eksplozivna sredstva.

Tokom pripreme i realizacije rotacijske vježbe, cjelokupnom procesu obučavanja zaključno sa analizom asistirali su predstavnici poljskog Mobilnog trening tima, a potvrda uspješno realizovane vježbe je uručeni certifikat Centra za borbenu obuku Komande obuke i doktrine komandantu brigade, pukovniku Miji Šteko.
Starješine Komande bataljona nakon ove vježbe nastavljaju aktivnosti na usavršavanju jedinice i pripremama za operacije podrške miru koje su planirane za naredni period.


Info - Komanda za obuku i doktrinu