Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija STX 2/6.pbr OS BiH

21.3.2012

Na osnovu planskih dokumenata 2.pješadijskog bataljona od 05. do 09. 03. 2012. godine, u okviru pripremnih aktivnosti za izvođenje rotacijske vježbe koja će se realizirati od 02. do 12.07.2012. godine na poligonu Glamoč, uspješno je realizovana STX vježba po misijama koje će biti realizirane na FTX vježbi 2.pb na poligonu Manjača.

Na osnovu planskih dokumenata 2.pješadijskog bataljona od 05. do 09. 03. 2012. godine, u okviru pripremnih aktivnosti za izvođenje rotacijske vježbe koja će se realizirati od 02. do 12.07.2012. godine na poligonu Glamoč, uspješno je realizovana STX vježba po misijama koje će biti realizirane na FTX vježbi 2.pb na poligonu Manjača.
Vježba je realizovana uz podršku 6.bataljona logističke podrške KL, kao i prištapskih jedinica 6.pbr, a u skladu sa Planom priprema i izvođenja STX vježbe. Pokret m/v sudionika vježbe izvršen je 05.03.2012. godine do lokacije kasarna "Glamoč", uspostavljanje života i rada na lokaciji, nakon čega su se razvijale operacije u skladu sa smjernicama Komandanta
U sklopu STX vježbe izvedena je obuka i procjena realizacije pokreta do kontakta, odbrana na brzu ruku, kontranapad, posjedanje patrolne baze, te ostale operacije stabilnosti: patroliranje, osiguranje baze, promatračka stanica, check point, operacije konvoja, pritvaranje i zadržavanje, pregovaranje i posredovanje, kao i operacije pomoći civilnim organima vlasti ,(kao oblik vojne pomoći), privremeno sklonište i medicinska pomoć.
Po povratku u kasarnu "Adil Bešić", komandant bataljona major Elvir Bešić obratio se svim učesnicima vježbe iz sastava 2.pješadijskog bataljona, istakavši da su prilikom izvođenja taktičkih radnji pojedinca i jedinice, svi učesnici pokazali visok stepen profesionalizma i obučenosti u izvođenju postavljenih zadataka, što je doprinijelo da su ciljevi obuke u potpunosti realizovani. Komandant je istaknuo i da je to doprinijelo postignutim visokim ocjenama 2.pješadijskog bataljona, koje su iznesene na analizi vježbe sa predstavnicima Direktorijata vježbe i instruktora iz CBO Manjača.

Info - 6.pbr