Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba "Gašenje požara"

11.6.2012

U cilju nastavka kontinuiranog osposobljavanja personala 5. pbr OS BiH u pružanju pomoći civilnim vlastima prilikom elementarnih nepogoda, na lokaciji kasarne "Josip Karimović Grabo" u Žepču, 06. juna 2012. godine, Artiljerijski bataljon 5.pbr u sadejstvu sa Vatrogasnom jedinicom iz Žepča realizovao je vježbu "Gašenje požara".

U cilju nastavka kontinuiranog osposobljavanja personala 5. pbr OS BiH u pružanju pomoći civilnim vlastima prilikom elementarnih nepogoda, na lokaciji kasarne "Josip Karimović Grabo" u Žepču, 06. juna 2012. godine, Artiljerijski bataljon 5.pbr u sadejstvu sa Vatrogasnom jedinicom iz Žepča realizovao je vježbu "Gašenje požara".
Vježbom, koju su u cjelosti osmislile starješine Artiljerijskog bataljona, 5. pješadijske brigade OS BiH, a koja je realizovana u skladu sa "Okvirnim zakonom o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH", provjerena je ispravnost dijela opreme za gašenje požara kojom raspolaže jedinica, spremnost protivpožarne jedinice, te same procedure komunikacije artb/5.pbr OS BiH sa Vatrogasnom jedinicom iz Žepča.
Realizaciji vježbe prethodila je teoretska i praktična obuka, koja je realizovana od strane stručnog osoblja Vatrogasne jedinice iz Žepča. Tokom analize vježbe komandant Artiljerijskog bataljona, pukovnik Vlatko Marinčić, izrazio je zadovoljstvo stepenom obučenosti personala, te dobrom koordinacijom sa Vatrogasnom jedinicom iz Žepča, što je kako je istakao, dobra pretpostavka za uspješno djelovanje na požarima. U nastavku su dogovoreni i buduće saradnje artb/5.pbr i Vatrogasne jedinice Žepče.

Info - 5.pbr