Vježbe u zemlji i inostranstvu

FCC za vježbu „Dinamičan odgovor 12-4“

5.10.2012

U kasarni “Mika Bosnić” Manjača, 02.10.2012. godine održana je Finalna koordinirajuća konferencija Glavnog tima za planiranje vježbe (CPT) “Dinamičan odgovor 12-4” koju čine predstavnici jedinica iz linije komandovanja Komande za podršku i Operativne komande OS BiH.

U kasarni “Mika Bosnić” Manjača, 02.10.2012. godine održana je Finalna koordinirajuća konferencija Glavnog tima za planiranje vježbe (CPT) “Dinamičan odgovor 12-4” koju čine predstavnici jedinica iz linije komandovanja Komande za podršku i Operativne komande OS BiH. Tim Operativne komande OS BiH predvodio je oficir za provođenje vježbe – brigadni general Sakib Forić, dok je tim Komande za podršku OS BiH predvodio oficir za vođenje vježbe – brigadir Robert Sušac. Konferenciju su vodili brigadir Lubenović Mirzet (oficir primarne odgovornosti oficira za provođenje vježbe) i pukovnik Hajro Palić (oficir primarne odgovornosti oficira za vođenje vježbe).

Konferencija je imala za cilj revidiranje i kompletiranje Plana vježbe a zbog preplaniranog termina izvođenja vježbe. Nakon uvodnog dijela konferencije, pristupilo se radu kroz četiri radne grupe:
I grupa finalizirala je dokumente prvog dijela plana vježbe (matrica sinhronizacije, MEL i MIL, te anekse podrške vježbi: CIS, sigurnost, logistika ….);
II grupa radila je na dokumentima drugog dijela plana vježbe, a to su zadaci Direktorijata vježbe i njegova personalna popuna;
III grupa radila je na trećem dijelu plana vježbe, a koji se odnosi na ocjenjivanje jedinica učesnica vježbe: bataljonska borbena grupa (BBG) i komande brigade sa ostalim komandama bataljona;
IV grupa finalizirala je pripreme procesa aktiviranja i raspoređivanja snaga od mjesta razmještaja jedinica do područja za obuku Manjača.

Konferencija je rezultirala kompletiranjem dokumenata Plana vježbe i usaglašavanjem aktivnosti do vježbe kao i identifikovanje i realiziranje ključnih zadataka s ciljem spremnosti jedinica učesnica i Direktorijata za vježbu. Prioritetne aktivnosti do vježbe su:
- priprema Direktorijata i ocjenivača 09. i 10.10.2012. na lokaciji izvođenja vježbe od strane Zamjenika direktora vježbe i vođa ocjenjivačkih timova;
- organizacija i izvođenje mini vježbe (MINEX) jedinica na lokaciji razmještaja u organizaciji Komande 4. pješadijske brigade; te
- logistička alokacija resursa za vježbu.
Vježba u operacijama punog spektra „Dinamičan odgovor 12-4“ realizirat će se u terminu od 15. do 24.10.2012. na lokaciji poligona Manjača, i to na način da će Komanda brigade sa komandama bataljona izvesti simulacijsku vježbu (SIMEX) BBS, dok će bataljonska borbena grupa (BBG) izvesti vježbu terenske obuke (FTX) i vježbu sa bojevim gađanjem (LFX). Specifičnost vježbe BBG je izvođenje operacija punog spektra iz baze za prednje operacije (FOB – Forward Operation Base).
Proces vježbe „Dinamičan odgovor 12-4“ rezultat je potpune implementacije Standardnih operativnih procedura vježbi vanjskog ocjenjivanja.

Info – KOiD