Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija vježbe "DINAMIČAN ODGOVOR 12-6" 2/6.pbr OS BiH

28.11.2012

Od 05. do 16.11.2012. godine, 2. pješadijski bataljon 6.pbr OS BiH sa pridodatim jedinicama, proveo je vježbu "DINAMIČAN ODGOVOR 12-6" u Centru za borbene simulacije (CBS) i Centru za borbenu obuku (CBO) Komande za obuku i doktrinu OS BiH na poligonu za obuku Manjača - Banja Luka.

Od 05. do 16.11.2012. godine, 2. pješadijski bataljon 6.pbr OS BiH sa pridodatim jedinicama, proveo je vježbu "DINAMIČAN ODGOVOR 12-6" u Centru za borbene simulacije (CBS) i Centru za borbenu obuku (CBO) Komande za obuku i doktrinu OS BiH na poligonu za obuku Manjača - Banja Luka.

Cilj vježbe bio je osigurati obuku selektovanih vojnih zadataka za interoperabilnost (MTI), procjenu sposobnosti bataljonske borbene grupe (BBG) da u realnom vremenu planira i izvodi operacije punog spektra, s krajnjim ciljem dostizanja neophodnog nivoa interoperabilnosti jedinica na obuci, da bi bili prepoznati kao ozbiljan partner NATO u operacijama podrške miru.
Dinamičan Odgovor 12-6 je vježba koja se ocjenjuje institucionalno (CBO i CBS KOiD) u sistemu upravljanja obukom i vježbama u Oružanim snagama BiH, te je 2.pb prije same završne vježbe prošao niz kvalifikacijskih kapija kao što su:
• simulacijske vježbe komandnog mjesta na sistemima JANUS i BBS u kojima je Komanda 2.pb pokazala visok nivo osposobljenosti u procesu donošenja vojnih odluka i vođenju trupa
• STX vježbe vježbe koje je jedinica provela na lokalnim poligonima za obuku i poligonu za obuku „Manjača“ gdje su vanjski ocjenjivači dali veoma pozitivne komentare
• Kvalifikacijska bojeva gađanja kojima je 2.pb. dobio certifikat za izvođenje bojevih gađanja na samoj vježbi "DINAMIČAN ODGOVOR 12-6".

Kroz navedenu terensku vježbu "DINAMIČAN ODGOVOR 12-6" pripadnici 2. pb, uz pridodanu borbenu i logističko-servisno podršku činili su bataljonsku borbenu (BBG), koja je u realnom vremenu realizovala operacije pokret do kontakta, nakon čega su organizovali odbranu na brzu ruku i protvnapad sa zračnim transportom. Kroz realizaciju pomenutih operacija bataljonska borbena grupa provodila je i operacije stabilnosti kao što su tehnike patroliranje, osiguranje baze, kontrolno-propusnih stanica te pregovaranje i posredovanje. Kroz vježbu se mogao sagledati stepen osposobljenosti, kako pojedinaca tako i jedinica, te cjelokupan sistem koordinacije jedinica kojе su bile u podršci.
Kao završni čin vježbe Bataljonska borbena grupa izvela je situacijsko bojevo gađanje gdje su se koristili sljedeći borbeni resursi: baterija haubica 122 mm, vod minobacača 120 mm, desetina minobacača 60 mm, pješadijska četa sa automatskom puškom M16A1 i puškomitraljezom M60, mehanizovana četa sa transporterima M113, protiv oklopno odjeljenje ručni bacač raketa 64 mm (zolja) i odjeljenje protivoklopnih sredstava srednjeg dometa – FAGOT.
Posjetom vježbi vanjskog ocjenjivanja "Dinamičan odgovor 12-6" posjetioci, promatrači i fotoreporteri imali su priliku vidjeti život i rad snaga bataljonske borbene grupe u prednjoj operativnoj bazi, nakon čega se izvodila vježba bojevog gađanja.

Komandant BBG je tokom završnog brifinga posebno istakao nekoliko pojedinaca koji su pokazali izuzetno visok nivo profesionalizma obučenosti i odgovornosti i to: komandir čete Said Velić, komandir deklarisanog voda Mladen Subašić, komandir voda vojne policije Samir Buza - istakavši da su deklarisane jedinice (vod iz 1/6.pbr, vod VP/br.tp, IOD sekcija (br.tp) svojim profesionalizmom i obučenošću bili primjer ostalim jedinicama kako treba koračati prema NATO.
Tokom realizacije vježbe nije bilo v/d iako je vježba provedena u izuzetno teškim uslovima, kako vremenskim tako i uslovima postavljenim u scenariju.

Info - 6.pbr