Vježbe u zemlji i inostranstvu

Zajednička operativna vježba rezervnih snaga EUFOR- a i OS BiH – „ OPREH 2.2 “

27.3.2013

Glavna komanda EUFOR-a planira da na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ u Pazariću u periodu 15-26.04.2013. godine i na lokalnom poligonu za obuku (LPO) Kalinovik u periodu 23-24.04.2013. godine, organizuje i realizuje sa OS BiH zajedničku terensku vježbu (FTX) pod radnim nazivom „OPREH-2.2 “ ili „Quick response“ („Brzi odgovor“).

Cilj vježbe: uvježbavanje rezervnih snaga EUFOR-a u odgovoru na krizne situacije pružanja pomoći civilnim vlastima u BiH kao što su: zemljotresi, poplave i sl.

Najvažnije planirane aktivnosti koje će se proigravati na vježbi su:

- Aktivacija rezervnih snaga po izbijanju krize u BiH,

- Ulazak rezervnih snaga EUFOR-a u BiH,

- Integracija rezervnih snaga sa snagama EUFOR-a koje se već nalaze u BiH.

Vježba obuhvata i upućivanje dodatnih snaga EUFOR-a iz zemalja koje učestvuju na vježbi (Mađarska i Velika Britanija) i izvršenje svih impliciranih zadataka kao što su: najave prelaska državnih granica u tranzitu, pratnja /osiguranje/ konvoja od državne granice BiH do kampa Butmir i dr.

Iz sastava OS BiH, EUFOR je pozvao jednu pješadijsku četu ojačanu elementima podrške: helikopterima, inžinjerijskim timom, EOD timom, timom VP i jednim ABHO timom, da se uključi u vježbu u periodu od 22-26.04. 2013.

OS BiH su po odobrenju MO BiH i službeno prihvatile  učešće na vježbi.

Sve neophodne pripremne aktivnosti po pitanju operativne gotovosti pješadijske čete i ostalih elemenata podrške su u toku i odvijaju se planski i organizovano. Jedan dio pripremnih aktivnosti za učešće jedinice OS BiH se provode u neposrednoj saradnji sa osobljem EUFOR-a, kao što su: učešće u koordinacijskim sastancima, planskim konferencijama, radnim grupama, izviđanjima i sl. Ostale planirane pripremne aktivnosti OS BiH provode samostalno i iste obuhvataju: pripremu ljudstva i MTS-a, osiguravanje neophodnih sredstava, uređenje poligona Pazarić i dr.

Iz sastava EUFOR-a na vježbi će učestvovati dvije jedinice ranga čete (po jedna iz Mađarske i Velike Britanije) rezervnih snaga EUFOR-a i snage EUFOR-a koje su već stacionirane u BiH (ukupno oko 350 pripadnika).

Na navedenoj vježbi OS BiH će učestvovati sa oko 150 pripadnika.

Potrebno je istaći da je do sada realizovana saradnja u toku izvođenja ranije realizovanih vježbi MAPEX - „OPREH - 1” i FTX - „OPREH 2.1” bila na visokom nivou i od izuzetne obostrane koristi za sve učesnike na istim.

EUFOR kontinuirano nastavlja da pruža izuzetno važan doprinos u razvoju samostalnih i samoodrživih operativnih sposobnosti i kapaciteta obuke jedinica OS BiH.

Zajedničko učešće na navedenoj vježbi za OS BiH će predstavljati značajan korak napred u procesu dostizanja NATO normi i standarda kao i zahtjevanog stepena kompatibilnosti i interoperabilnosti u realizaciji ovakvih i sličnih aktivnosti u budućnosti.

info: ZŠ OS BiH