Deminiranje

Uspješna saradnja Ministarstva odbrane BiH i Norveške narodne pomoći - Deminerskom bataljonu uručeno 25 metal detektora

21.3.2011

U skladu sa provedbom Plana za jačanje kapaciteta Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH, NPA – Norveška narodna pomoć je 17.03.2011 godine u Vogošći naselje Blagovac, sjedištu organizacije, upriličila radionicu pod nazivom „Analiza plana za jačanje kapaciteta MO BiH – Deminerskog bataljona OS BiH za 2010/11. godinu“.

U skladu sa provedbom Plana za jačanje kapaciteta Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH, NPA – Norveška narodna pomoć je 17.03.2011 godine u Vogošći naselje Blagovac, sjedištu organizacije, upriličila radionicu pod nazivom „Analiza plana za jačanje kapaciteta MO BiH – Deminerskog bataljona OS BiH za 2010/11. godinu“.

Učešće u radionici su pored predstavnika NPA dali predstavnici stručno specijalističkog tijela sa sljedećim predstavnicima:
• MO BiH – Ahmet Hadžiomerović i Milenko Tomić
• Zamjenik K-danta za operacije OK OS BiH brigadni general Sakib Forić
• Načelnik odjeljenja za deminiranje i uništenje NUS-a pukovnik Asim Spahić
• Komandant Deminerskog bataljona major Dževad Zenunović

Cilj radionice bio je ocjena realizovanih aktivnosti u 2010. i 2011. godini kao i mogućnosti nadogradnje Plana i iznalaženja mogućnosi efikasnije saradnje i koordinacije sa drugim organizacijama i donatorima koji bi učestvovali u jačanju deminerskog kapaciteta OS BiH.

NPA je u proteklom periodu realizirala dio aktivnosti koji se odnosе na plan jačanja kapaciteta Deminerskog bataljona OS BiH u 2010 godini kroz sljedeće:
• Održavanje radionice za pripadnike dem.bat. brTP na temu „Metodologija deminiranja sa psima na zadacima tehničkog izviđanja“ nivo jedan, održanog 29.03.2010 godine
• Održavanje praktične vježbe sa pripadnicima dem. bataljona „aktivnosti pasa na zadacima tehničkog izviđanja na području mehaničko pripremljenog zemljišta“, održanog 30.03.2010 godine u Centru za obuku pasa NPA.
• Izvršena je primopredaja 15 metal detektora tipa CEIA MIL-D1 između Dem.bataljona i NPA, realizovana 04.03.2010 godine.
• Izvršena je obuka vodiča pasa u trajanju od tri mjeseca i predaja 5 pasa za otkrivanje mina.
• Deminerskom bataljonu je od strane NPA na raspolaganje dodijeljen jedan GPS
• Održavanje radionice za pripadnike Deminerskog bataljona na temu „Metodologija deminiranja sa psima na zadacima tehničkog izviđanja“ nivo dva, održanog 24.01. do 26.01.2011 god. u Mostaru.

Nakon izvršene analize dosadašnje sprovedbe Memoranduma o razumijevanju između MO BiH i NPA upriličena je na korištenje Deminerskom bataljonu primopredaja 25 metal detektora marke CEIA MIL-D1 sa pratećom opremom.

Trenutno se u cilju implementacije Memoranduma o razumijevanju sprovode aktivnosti obuke dva vodiča pasa iz sastava Deminerskog bataljona sa dva psa odgojena u NPA. Nakon izvršene obuke od tri mjeseca vodiči pasa će biti spremni za učešće u operacijama deminiranja. Realizacija obuke je planirana da se izvrši u periodu od 14.02 do 26.04.2011. godine.

Na prostoru opštine Bosanski Brod na deminerskom radilištu “Zborište 3” i “Zborište 4” aktivnosti humanitarnog deminiranja zajedno obavljaju pripadnici 3. deminerske čete i NPA NPA (Norvegian People's Aid).
Kompanija za deminiranje NPA je na pomenutim deminerskim radilištima angažovana sa dvije mašine za mašinsku pripremu zemljišta i uz pomoć deminerskih timova dnevno izvrše deminiranje od oko 4500 m2 kontaminirane i sumljive površine.

U cilju povećanja produktivnosti deminiranja Oružanih snaga NPA planira da u 2011. godini izvrši mehaničku pripremu zemljišta od ukupno 233.000 m2 sumljivo -kontaminirane površine zemljišta, a sve sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova za život lokalnog stanovništva.

Info - brTP