Rješavanje viškova naoružanja

Proces rješavanja viškova naoružanja, municije i minskoeksplozivnih sredstava (NMiMES) u OS BiH

13.8.2014

Uvod u problematiku rješavanja viškova NMiMES-a

“Sigurna zajednica je naša najveća zadaća”

Strukturom Ministarstva odbrane (MO) i Oružanih snaga BiH (OS BiH), 01.01.2006. godine, u nadležnost nam je dodijeljena i obaveza skladišenja, čuvanja i održavanja kompletnih količina naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (NMiMES-a), a koje su do 2006. godine bile u nadležnosti bivših entitetskih ministarstava odbrane (MO FBiH i MO RS), odnosno entitetskih vojski. U momentu prelaska ovih obaveza sa entitetskih ministarstava odbrane na MO BiH, preuzeli smo u nadležnost preko 38.000 tona raznih kalibara MiMES-a i cca. 100.000 komada naoružanja raznih kalibara. Po preuzimanju nadležnosti nad NMiMES-om izvršena je detaljna analiza istog te je utvrđeno da se radi o sredstvima koja su prosječne starosti 25 i više godina, dok je za pojedine količine sredstava nemoguće odrediti historiju i životni vijek. Za određene količine sredstava nisu se mogli sa sigurnošću utvrditi uslovi i kvalitet proizvodnje, a radi se uglavnom o sredstvima koja su proizvedena u bliskoj prošlosti (tzv. ratna proizvodnja). Na osnovu svega rečenog, donesen je zaključak da velika količina preuzetih NMiMES-a predstavlja veoma visoki stepen rizika sa stanovišta sigurnosti po stanovništvo i imovinu BiH, pa čak i zemlje okruženja. Usvajanjem materijalne formacije izvršena je i analiza stvarnih potreba NMiMES-a po vrstama istih, te je utvrđeno da su stvarne potrebe OS BiH cca. 7.000 tona MiMES-a, dok sve ostale količine predstavljaju višak. Isto je učinjeno i po pitanju naoružanja, te se još u našim skladištima nalazi cca. 40.000 komada naoružanja raznih kalibara koje su proglašene neperspektivnim, odnosno viškom za OS BiH.

Bitno je napomenuti i da su uslovi skladištenja i čuvanja u to vrijeme bili na granici dozvoljenih standarda. Prije svega to se odnosilo na samo fizičko stanje skladišta (objekti u veoma lošem stanju zbog neadekvatnog održavanja, starost objekata itd...), količine i vrste NMiMES-a u pojedinim skladištima, načinima skladištenja istog, starosti NMiMES-a i dr.

Zaključeno je da ovakvo stanje, odnosno ove količine NMiMES-a predstavljaju opasnost prvenstveno po personal koji nesposredno rukuje sa istim, a zbog samih količina (u pojedinim skladištima bile su veće od dozvoljenih), u slučaju neželjenog incidenta može doći do narušavanja sigurnosne situacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu, te su odmah pokrenute procedure rješavanja viškova NMiMES-a. S obzirom da je sigurna zajednica naša najveća zadaća, ekspertni timovi su predložili načine rješavanja viškova NMiMES-a te su usvojena tri načela za rješavanje istog:

a) prodaja,

b) donacija i

c) uništenje.

Prije samih aktivnosti na terenu, pristupilo se izradi i usvajanju propisa i smjernica koje su definisale radnje i postupke, kako bi se osigurala legalnost i transparentnost poduzetih mjera i radnji.

R J E Š A V A NJ E     V I Š K O V A    NM i M E S-a


Rješavanje viškova NMiMES-a načelom prodaje

Rješavanje viškova NMiMES-a načelom prodaje, vršeno je samo na osnovu starih Ugovora kojа su prije 01.01.2006. godine potpisala entitetska ministarstva odbrane sa zainteresiranim kupcima. Sam proces predaje NMiMES-a trajao je dosta dugo, te je zadnja isporuka po ovim ugovorima izvršena 14.07.2011. godine i od tada nije bilo novih ugovaranja i prodaje. Tako je načelom prodaje MO BiH u periodu od 2006. do 2014. godine oslobodilo svoje skladišne kapacitete za ukupno oko 2.650 tona NMiMES-a raznih kalibara.

Kako je već rečeno, MO BiH od svog formiranja 2004. godine, nije potpisalo niti jedan Ugovor o prodaji viškova NMiMES-а, jer je taj proces svojevremno stopiran zbog zakonske neuređenosti, te su se prekidom procesa prodaje viškova NMiMES-a htjele izbjeći špekulacije i moguće malverzacije. Obzirom na financijsku dobit koju bi MO BiH, odnosno Bosna i Hercegovina, mogla imati od prodaje viškova NMiMES-a u usporedbi sa druga dva načela rješavanja istog, na sastancima Strateškog komiteta o rješavanju viškova MiMES-a, potenciralo se o ponovnom pokretanju procedura prodaja viškova NMiMES-a jer je u međuvremnu rađeno na izmjenama i dopunama dokumenata kojima se reguliše ovo područje.

·         Rješavanje viškova NMiMES-a načelom donacije

Kada je u pitanju donacija viškova NMiMES-a, znatne količine istog donirane su entitetskim MUP-ovima dok je izvan granica BiH, donacija upućena Oružanim snagama Islamske Republike Afganisatan. Tako su MUP-u Federacije BiH donirana sredstva u količinama od 28,5 tona dok su MUP-u Republike Srpske donirana sredstva u količinama od 2,35 tona. Donacija Afganistanskim Oržanim snagama odnosi se na haubice tipa D30 cal 122mm, a ukupno se radi o 84 komada oruđa ovog tipa.

Treba uzeti u obzir da se načelom donacije kao i ranije opisanim načelom prodaje, iz sigurnosnih razloga ne mogu rješavati viškovi NMiMES-a koji su proglašeni kao nesigurni i nestabilni.

·         Rješavanje viškova NMiMES-a načelom uništenja

Načelom uništenja kada je u pitanju naoružanje, ovisno o vrsti naoružanja vrši se na dva načina, i to:

·         Uništavanje individualnog i kolektivnog pješadijskog naoružanja vrši se u sklopljenom stanju metodom deformacije;

·         Uništavanje artiljerijskog oruđa vrši se mehaničkim oštećenjem osnovnih dijelova/sklopova: cijev, plinska kočnica, zadnji zatvarač i dr.

Primjenom ovih metoda oružje je u tolikoj mjeri oštećeno da je neupotrebljivo za svoju namjenu.

Kada se radi o uništenju MiMES-a isto se rješava na tri načina:

·         Metodom delaboracije u vojnim i civilnim kapacitetima;

·         Metodom spaljivanja u vojnim i civilnim kapacitetima;

·         Metodom otvorene detonacije na vojnim poligonima vojnim i civilnim kapacitetima.

Ovdje je bitno napomenuti da se do sada po načelu uništavanja rješavao MiMES  koji je od strane stručnih timova za izvršenje kontrolno-tehničkih pregleda (KTP) ocijenjeno „kao MiMES opasan za daljne skladištenje" iz razloga nesigurnosti i nestabilnosti istog. Količine MiMES-a koje su u periodu od 2006. do 2014. godine uništene, ukupno iznose 11.790 tona raznih kalibara.

Trenutno se uništenje vrši samo u vojnim kapacitetima, dok su ranijih godina u ovaj proces bile uključene i civilne firme koje su osposobljene i ovlaštene za ovu vrstu poslova (Unis Pretis, Binas, i dr.) pa je zahvaljujući tome količina MiMES-a koja je uništena znatno veća ovom metodom od ranije dvije objašnjene. Saradnja sa civilnim firmama je trenutačno obustavljena jer se radi na ažuriranju zakonske regulative koja će detaljnije definisati odnose i rad civilnih firmi sa MO BiH čime će doći do izražaja veća transparentnost, a samim time će se smanjiti mogućnosti malverzacija i zloupotreba.

Ponovnim uključivanjem svih raspoloživih domaćih, ali i međunarodnih kapaciteta, uz puno osiguranje zakonitosti i transparentnosti ovih procesa u rješavanje viškova NMiMES-a, značajno bi se doprinijelo bržoj izgradnji sigurnijeg okruženja u BiH.

Intenziviranje procesa rješavanja viškova NMiMES-a

Pored svih napora koje MO i OS BiH ulažu u proces rješavanja NMiMES-a, te postignutih rezultata, još uvijek smo daleko od željenog cilja, svakim danom rastu i rizici od mogućih neželjenih incidenata u našim skladištima. Prema analizama i procjenama koje je radio EUFOR, procjena njihovih stručnjaka u odnosu na stabilnost baruta i eksplozivnih punjenja u odnosu starost i održavanje istih kao i uslova skladištenja, je da se vjerovatnoća nastanka incidenta slučajnom eksplozijom u skladištima iz godine u godinu neprekidno povećava. Tako je nivo rizika u 2010. godini ocijenjen ocjenom „mala mogućnost“ dok je već 2011. godine ta ocjena bila „srednja mogućnost“. Samim tim, nameće se i pitanje „koliki je nivo rizika sada nakon 3 godine od zadnje analize ako je samo u godinu dana on porastao iz malog u srednju kategoriju?“

Vrijeme i brza reakcija ključan su faktor u sigurnom rješavanju viškova NMiMES-a. Uzimajući u obzir i druge faktore kao što su: širenje naseljenih mjesta i njihovo približavanje našim skladištima, količine NMiMES-a u skladištima, zaključak je da mogući incidenti neće ugroziti samo naš personal koji svakodneno rukuje sa istima u skladištu, nego bi njegovim nastankom i lokalno stanovništvo imalo ozbiljne posljedice. Zbog toga su aktivnosti na rješavanju viškova NMiMES-a kao i poboljšanje uslova u skladištima i njihovo podizanje na razinu koju zahtijevaju međunarodni standardni od strane MO i OS BiH prepoznate kao ”top prioritet” aktivnost u ovoj kao i u narednim godinima s ciljem dostizanja definisanih međunarodnih standarda po pitanju sigurnosti u i oko skladišta, odnosno dovođenje količina NMiMES-a u potrebne okvire. To podrazumijeva i usvajanje međunarodnih standarda i primjenu istih u praćenju životnog ciklusa NMiMES-a. U svim ovim aktivnostima značajnu podršku imamo i od međunarodne zajednice koja kroz razne projekte i donacije doprinosi ubrzanju procesa rješavanja viškova NMiMES-a, odnosno podizanja stepena sigurnosti u i oko skladišta na viši nivo.

Uspostava Strateškog komiteta za NMiMES

“Zajedničkim snagama do izgradnje sigurnog okruženja”

Na inicijativu ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Zekerijaha Osmića, formiran je Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, ( u daljnjem tekstu „Komitet“), a u Sarajevu 16.07.2013. godine, pod njegovim predsjedavanjem u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je održana prva sjednica ovog komiteta čime je i ozvaničen početak rada ovog foruma.

Nedavno je (09.07.2014. godine) u Kampu Butmir u organizaciji Komandanta EUFOR-a održan šesti sastanak Strateškog komiteta za NMiMES.

Strateški komitet je forum osnovan sa svrhom što efikasnijeg, bržeg i transparentnijeg rješavanja pitanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koja zbog stanja u kojem se nalaze i u uslovima u kojima se čuvaju mogu predstavljati prijetnju za građane Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Strateškog komiteta i zamjenici predsjedavajućeg ovog foruma su Ministar odbrane i zamjenici ministra odbrane u dužini trajanja njihovog mandata, a stalni članovi Komiteta su predstavnici organizacija i institucija, domaćih i međunarodnih, koji učestvuju u radu ovog tijela.

U radu ovog foruma, kao punopravni članovi, pored predstavnika MO i OS BiH, učestvuju i predstavnici Evropske unije, Misije OSCE-a u BiH, predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Švicarske i Austrije, te predstavnici NATO štaba u Sarajevu, EUFOR-a, UNDP-a i Norveške narodne pomoći (NPA-a). Naš moto je da ćemo zajedničkim snagama brže doći do izgradnje sigurnog okruženja.

Cilj Komiteta je pravovremeno odgovoriti na izazove povezane sa stanjem naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava uskladištenim na lokacijama OS BiH. Pažnja u radu je posvećena poboljšanju uslova skladištenja, redovnim i izvanrednim pregledima, tehničkoj ispravnosti sredstava, kao i korištenju, zanavljanju, odlaganju i uništavanju istih.

Komitet aktivno utiče na održavanje i unaprjeđenje postojećeg stepena sigurnosti u ovoj oblasti i pomaže putem logističkih, finansijskih i materijalno-tehničkih resursa članova ovog komitata i drugih zemalja.

Uz pomoć ostalih zemalja, Komitet se, također, bavi i pitanjima perspektivnog naoružanja i MiMES-a u smislu brige o uslovima skladištenja, poligona za uništavanje viškova naoružanja i municije.

U okviru Komiteta djeluje i Koordinacijski komitet za NMiMES, te radne grupe „Krupa 2017“, „ Glamoč + “ i „Radionica za održavanje i uništenje (RzOU) MiMES“. Predsjedavajući Koordinacijskog komiteta za NMiMES je zamjenik Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse, general-major Senad Mašović. Kao i u Strateškom, i u ovom Komitetu su pored pripadnika OS BiH zastupljeni i predstavnici EUFOR-a, NATO-a, OSCE-a i UNDP-a. Zadaća Koordinacijskog komiteta je koordinacija svih aktivnosti koje se preko Radnih grupa (RG „Krupa 2017“, RG „Glamoč +“ i RG „RzOU MiMES“) provode na terenu, a po pitanju rješavanja viškova NMiMES-a. Radne grupe provode zaključke Strateškog komiteta kroz smejrnice koje dobijaju preko Koordinacijskog komiteta i redovito o svome radu izvještavaju o provedbi istih.

Budući da pitanje viškova naoružanja i municije već duže vremena opterećuje institucije odbrane, resorno ministarstvo se zajedno sa prijateljima i partnerima iz međunarodne zajednice opredijelilo da ovo pitanje riješi na što efikasniji način, te je sve one koji su bili uključeni u ovaj proces i radili po ovim pitanjima neovisno jedni od drugih, uvezalo da počnu raditi zajedno, ciljano i koordinirano pod jednom upravljačkom strukturom.

Projekti rješavanja viškova NMiMES-a

Strukturom Strateškog komiteta za rješavanje NMiMES i pokretanjem projekata „EXPLODE” i „SECUP-BiH” u prošloj godini, postignuti su važni pomaci u procesu rješavanja viškova naoružanja i municije.

Strateški komitet kojim predsjedava ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i u čijem sastavu djeluju zamjenici ministra, generali Oružanih snaga BiH te prijatelji i partneri iz međunarodne zajednice dali su jedan novi impuls ovom izuzetno teškom, izazovnom i zahtjevnom procesu rješavanja viškova naoružanja i municije.

Proglašeni viškovi od cca 17.000 tona neperspektivnog i nestabilnog naoružanja i MES-a već duži niz godina predstavljaju potencijalnu opasnost, kako za pripadnike OS BiH koji su direktno u kontaktu sa istim tako i za sve građane BiH i šire u regionalnom smislu.

Naši prijatelji i partneri iz međunarodne zajednice dodatno su zabrinuti u smislu postojanja mogućnosti da zbog neadekvatnih uslova skladištenja i nestandardiziranih mjera i uslova osiguranja ne dođe do moguće proliferacije pomenutih viškova što bi dodatno stvorilo poteškoće ukupnom sistemu sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Vođeni ovim činjenicama i suočeni sa brojnim pitanjima kada je u pitanju i proces uništavanja viškova iz prethodnog razdoblja, menadžment Ministarstva odbrane na čelu sa ministrom i njegovim zamjenicima i podržan od strane NATO štaba u Sarajevu, Komande EUFOR-a u BiH, Misije Evropske unije, OSCE-a i UNDP-a u prošloj je godini poduzeo niz mjera i radnji, kako bi energičnije, sinhroniziranim naporima i pod jednim upravljačkom strukturom, objedinili sve relevantne faktore i udružili napore da se što kvalitetnije i što brže nastavi sa procesom uništavanja viškova MiMES-a te da se osiguraju adekvatni uslovi skladištenja i čuvanja zaliha u skladištima OS BiH.

Tako je npr. tokom 2013. godine Republika Austrija OS BiH stavila na raspolaganje 6 pokretnih laboratorija za hemijsku analizu stabilnosti goriva, a Švedski MTT u sastavu EUFOR-a je iskazao podršku izradivši „ Katalog perspektivnog MiMES u OS BiH“.

Uporedo sa navedenim aktivnostima, OS BiH uz pomoć EUFOR-a i ostalih međunarodnih faktora kontinuirano realizuju kurseve osposobljavanja instruktora, a u cilju samostalnog izvršenja kurseva i unaprjeđenja obučenosti pripadnika OS BiH po pitanjima upravljanja skladištima i sigurnog transporta MiMES-a, kao i fizičkog osiguranja lokacija skladišta municije (LSM) u OS BiH.

U smislu ubrzanja i unaprjeđenja procesa uništavanja viškova NMiMES-a koje se nalazi u skladištima OS BiH, te u cilju potpune uspostave međunarodnih standarda u upravljanju skladištima NMiMES-a, u prošloj godini pokrenuto je nekoliko inicijativa i projekata od kojih izdvajamo projekte „EXPLODE“ i „Unaprjeđenje sigurnosti na lokacijama skladišta naoružanja i MiMES-a u BiH“ ( „Security Up in Bosnia and Herzegovina - SECUP-BiH“), po sljedećem:

1.      Projekt „EXPLODE”

Na prijedlog Ministarstva odbrane BiH koji je upućen Uredu specijalnog predstavnika EU u našoj zemlji, od strane ove institucije odobrena je suma od oko 3.85 miliona eura za otpočinjanje i implementaciju projekta „EXPLODE“ čiji je nosilac Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP) i koji je promoviran i otpočeo sa realizacijom 27.06.2013. godine.

Ovaj projekt se implementira sukcesivno i u fazama, a sastoji se od tri komponente:

·         Uništavanje MiMES-a

·         Razvoj kapaciteta za kontrolu naoružanja

·         Upravljanje zalihama municije

Prve dvije komponente ovog projekta UNDP realizuje zajedno sa Ministarstvom odbrane BiH, a treću komponentu UNDP implementira u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH. Ovaj projekat realizirat će se tokom razdoblja od 28 mjeseci.

Zbog činjenice da u BiH postoji nešto više od cca 17.000 tona viškova municije i da je veći dio tih količina rizičan u smislu mogućih nekontroliranih eksplozija i predstavlja stalnu opasnost za civilno stanovništvo koje živi u blizini lokacija skladištenja, kao i za vojnike koji osiguravaju skladišta u kojima se ovi viškovi nalaze.

Pokretanjem ovog projekta ovaj rizik je znatno smanjen, kapaciteti OS BiH za proces uništavanja i delaboracije u radionici TROM Doboj su dodatno poboljšani i ojačani, a uloga OS BiH u ukupnom procesu je u znatnoj mjeri osnažena.

2.      Projekat „SECUP-BiH”

Projekt SECUP pokrenut je s ciljem unaprjeđenja sigurnosti skladišta za municiju i naoružanje u BiH, a fokusiran je na unaprjeđenje sigurnosnih standarda infrastrukture na četiri lokacije („Krupa” „Teufik Buza”, „Rabić” i „Kula 1”), što će umanjiti rizik od proliferacije naoružanja i municije i poboljšati državne standarde fizičke sigurnosti upravljanja zalihama i na kraju, ali ne manje važno, doprinijet će značajnim uštedama u budžetu Ministarstva odbrane BiH.

Početak implamentacije ovog projekta ozvaničen je 09. oktobra 2013. godine, a predviđeni budžet za ovu namjenu je oko 500.000 eura. Donatorska sredstva za ovaj projekat osigurale su vlade Švajcarske, Norveške, Švedske, Turske, Danske, Češke i Lihtenštajna.

Projekat je podijeljen u tri faze tokom razdoblja 2013. - 2015. godina, a izvjesno je da će se projekat nastaviti i u 2016. godini.

U prvoj fazi projekta izvršena je sanacija i djelimična zamjena vanjskih i unutarnjih ograda, izvršeno je postavljanje zaštitnih barijera za vozila, zamjena ulaznih kapija na lokacije, te su osigurane odgovarajuće oznake upozorenja za navedene četiri lokacije za skladištenje municije i naoružanja.

U drugoj i trećoj fazi čija je realizacija u toku, aktivnosti se provode na osiguranju projektne dokumenatcije za ugradnju protuprovalnih sistema i postavljenja vanjske rasvjete na ranije pomenute lokacije.   

3.      Plan 100% popisa svih viškova u skladištima OS BiH

Ovaj projekat je započeo 22.07.2013. godine, a njegov završetak je planiran za kraj 2015. godine. Cilj ovog pregleda je sagledavanje stanja svih količina MiMES-a, utvrđivanje kvantitativno - kvalitativnog stanja, odvajanje ispravne od neispravne i nesigurne municije, utvrđivanje potreba za sanacijom skladišnih objekata, uspostavljanje standarda u skladištenju po vrstama, kalibrima i serijama te usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

U sve ove procese i projekte aktivno su uključeni NATO štab u Sarajevu i Komanda EUFOR-a u BiH koji pružaju stručnu i tehničku pomoć i nadzor sigurnosnih aspekata provođenja ovih projekata. Zbog činjenice da se radi o velikim količinama viškova, a imajući u vidu životnu dob i tehničku ispravnost ovih zaliha, nemoguće je govoriti o 100% sigurnosti kada je u pitanju sigurnost u skladištima. Međutim, imajući u vidu navedene poduzete mjere i radnje možemo kazati da su mogućnosti krađe i proliferacije viškova naoružanja i municije svedene na minimum.

Trenutno se 100% inspekcije provode na 3 lokacije skladišta MiMES ( „Grabež” – Bihać, „Kula” – Mrkonjić Grad i „Bukova greda” – Orašje) sa 5 tehnoloških linija. Cilj 100% inspekcija je da se godišnje pregleda oko 6.000 tona MiMES-a, a iz objektivnih razloga, za ovu godinu revidirani plan predviđa pregled 3.000 tona MiMES-a. Zaključno sa 30.06.2014. godine pregledana je količina od ukupno cca. 920 tona MiMES-a što je u odnosu na planirano zadovoljavajući rezultat. OS BiH u cilju realizacije postavljenih planova kontinuirano ulažu napore i pronalaze rješenja kao i potrebnu podršku u cilju unaprjeđenja produktivnosti i boljeg učinka radi potpunog izvršenja ove važne zadaće strateškog značaja, kako za OS BiH tako i civilnu društvenu zajednicu u BiH.