Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vanplansku nabavku usluga smještaja za članove inspekcijskog, pratećeg tima i pomoćnog osoblja za posmatrački let, broj: JN1 11-03-26-54-5/23, od 20.04.2023.

26.4.2023