Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge obuke – usluga selektivnog letenja i osposobljavanje za dozvolu privatnog pilota (PPL) za potrebe MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-33-24/21 od 31.08.2021. godine

1.9.2021