Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluga ugovaranja zdravstvenih pregleda kandidata i zdravstvenih pregleda profesionalnih vojnih lica u MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-151-11/21 od 09.11.2021. godine

16.11.2021