MPC WS

Koordinaciona radionica vojnog partnerstva

8.3.2013

Koordinaciona radionica vojnog partnerstva 2013 (Military Partnerships Coordination Workshops - MPC WS 13), 18-22.03. 2013. godine, Sarajevo

Koordinaciona radionica vojnog partnerstva 2013 (Military Partnerships Coordination Workshops - MPC WS 13), organizovana od strane Uprave vojnog partnerstva (Military Partnerships Directorate - MPD) dviju strateških komandi NATO, kojoj je domaćin Bosna i Hercegovina, održat će se od 18. do 22. marta 2013. godine u Sarajevu.

Primarni cilj MPC WS 13 je razmjena informacija između NATO i partnera u skladu sa novim razvojem u oblasti partnerstva i diskusija o programima za 2014. godinu, sa ciljem koordinacije i ugrađivanja partnerskih prijedloga u Partnerski meni saradnje dvije strateške komande NATO (ACO/ACT PCM) i druge relevantne planove ili programe za period 2013 -2014. godina.

Radionici će prisustvovati oko 150 učesnika iz 26 partnerskih zemalja, predstavnici svih NATO komandi i 10 NATO škola.

Domaćin radionice je zamjenik načelnika Štaba za vojno partnerstvo Savezničke komande za operacije general-major Sandor Fucsku, a radionici će prisustvovati i zamjenik komandanta Savezničke komande za transformaciju general Mieczyslaw Bieniek, kao i određeni broj generala iz strukture NATO.

Tokom trajanja radionice NATO generali će se sastati sa najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Namjera Uprave vojnog partnerstva NATO je da na ovom godišnjem događaju okupe sve nosioce odgovorne za pitanja vojnog partnerstva koji predstavljaju Međunarodni štab NATO, NATO komandnu strukturu na strateškom i operativnom nivou i partnere iz svih programa partnerstva (Partnerstvo za mir, Mediteranski dijalog, Istanbulska inicijativa saradnje i Partneri u svijetu), kako bi diskutovali o sadašnjem i mogućem angažovanju sa partnerima u budućnosti.

NATO Partnerski centri za obuku i obrazovanje (PTECs) i Centri za izuzetnost (CoEs), koji su angažovani oko partnera na partnerskim aktivnostima, takođe će biti pozvani na ovaj događaj da se predstave i diskutuju o sadašnjem i mogućem angažovanju sa partnerima u budućnosti.

Radionica će Partnerima pružiti mogućnost da iznesu poglede o njihovim potrebama za radne programe u ovoj i narednim godinama.

Također, Radionica će biti forum za bilateralne diskusije između NATO i partnera o:

- tekućim aktivnostima saradnje. sa ciljem identificiranja mogućnosti saradnje, izazova i nedostataka

- predloženim aktivnostima za 2014. godinu i ubuduće

- relevantnim temama od interesa partnerskih zemalja

Ove diskusije će omogućiti Upravi vojnog partnerstva (MPD) da razmotri i unaprijedi predložene planove aktivnosti, ocijeni nivo interesa za predložene događaje i da odredi pravce raspoređivanja potreba za naredne godine.

Za partnerske zemlje, ove diskusije predstavljaju veliku mogućnost da se izraze nacionalni interesi, prioriteti i potrebe za naredne godine kako bi NATO podrška i pomoć mogli biti skrojeni na osnovu jedinstvenih potreba svake zemlje.

Ured za odnose s javnošću

tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba