Demanti

D e m a n t na članak “Glasa Srpske“ od 16.6.2021.

22.6.2021

Na portalu Glas Srpske (www.glassrpske.com), u dnevnim novinama „Glas Srpske“ kao i na njihovoj Facebook stranici objavljen je članak pod naslovom „Zlatni ljiljani predstavljaju Srbe u BiH“ od 16.6.2021. godine, sa nizom netačnih navoda i diskriminirajućim namjerama.

Netačni navodi se odnose na broj pripadnika OS BiH, kao i na njihove lične podatke.

Od navedenih 15 lica, za koja se tvrdi da su „nelegitimni predstavnici Srpskog naroda“, 12 njih su pripadnici OS BiH, dva lica (Alen Vulić i Dejan Šukurma) nikada nisu bili pripadnici OS BiH, a jedno lice (Vedran Spasojević) nije više pripadnik OS BiH.

Na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine, član II (Ljudska prava i osnovne slobode), te na osnovu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, svakom licu u BiH, a samim tim i pripadniku OS BiH, zagarantovana su osnovna prava i slobode po osnovu vjere, rase, pola, boje, političkog i drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanost sa nacionalnom manjinom, pravom na imovinu, rođenje ili drugi status.

Također, na osnovu Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 05/04) svakom građaninu BiH je zagarantovano pravo na slobodu vjere i savjesti.

Na osnovu navedenih prava, zabranjena je svaka vrsta diskriminacije zasnovane na vjeri ili uvjerenju, pogotovo ukoliko ima za cilj umanjenje ili ukidanje jednakog uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, a što je namjera spornog članka.

Član 4. naprijed navedenog Zakona garantuje da:

„Svako ima pravo na slobodu vjere i uvjerenje, uključujući slobodu javnog ispovijedanja, odnosno neispovijedanja vjere. Isto tako, svako ima pravo prihvatiti ili promijeniti vjeru, kao i slobodu - bilo sam ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno - da na bilo koji način očituje svoja vjerska osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izražavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti.“

Na osnovu zagarantovanih prava i sloboda svakog građanina BiH, evidentno je da se navedenim člankom žele diskriminirati pojedina lica iz OS BiH, te iste dovesti u opasnost sa mogućim štetnim posljedicama. Također, evidentno je da se za cilj ima i narušiti ugled OS BiH.

Stoga, u cilju istinitog informisanja javnosti, izbjegavanja eventualnih štetnih posljedica po navedena lica, zahtijevamo da se hitno objavi ovaj demanti.

Uz uzajamno razumijevanje i poštivanje, nadamo se nastavku dobre profesionalne saradnje.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,