Informacije o prijemu u OS BiH

Planska popuna personala Oružanih snaga BiH: Ministarstvo odbrane BiH raspisalo Javni oglas za popunu 257 upražnjenih formacijskih mjesta u početnom činu vojnika

17.4.2019

Ministarstvo odbrane BiH je i ove godine, u skladu sa planskom popunom personala Oružanih snaga BiH, raspisalo oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući na taj način priliku mladim, svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete službi u Oružanim snagama BiH.

Javni oglas za popunu 257 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH objavljen je u utorak, 16.04.2019. godine, na web stranici Ministarstva odbrane BiH i traje 21 dan od dana objavljivanja.

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci koji zadovoljavaju i druge uslove definirane oglasom. To podrazumijeva, između ostalog, da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u OS BiH, da nisu kažnjavani i da nemaju sigurnosnu smetnju, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Također, za određeno formacijsko mjesto na kojе se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stepen stručne spreme.

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na Javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču.

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 01.11.2019. godine.

Na ovaj način, Ministarstvo odbrane BiH pruža mogućnost mladima, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju častan posao sa sigurnom plaćom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u: Sarajevu - kasarna „Rajlovac“, Banjoj Luci - kasarna „Kozara“, Čapljini - kasarna „Božan Šimović" i Tuzli - vojna baza „Aerodrom Dubrave“.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i nakon završenog intervjua izvršiti izbor i predložiti kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku izabrani kandidati će morati uspješno proći zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

Kandidati, koji uspješno završe osnovnu vojnu obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju lično ili putem sljedećih telefona:

a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437

b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886

c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084

d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba