Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge obuke – usluga selektivnog letenja i osposobljavanje za dozvolu privatnog pilota (PPL) za potrebe MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-71-6/22 od 29.03.2022. godine

13.4.2022