Uspješno realizovan Osnovni i napredni kurs inspektora

19.1.2021

U skladu sa planiranim aktivnostima Godišnjim planom rada Generalnog inspektorata MO BiH za 2021. godinu, u prostorijama Generalnog inspektorata MO BiH, u periodu od 11. do 15.01.2021. godine, realizovan je Osnovni i napredni kurs inspektora.

Polaznici kursa, major Durmiš Zajko, privremeno upućen na poslove pravnog savjetnika u Generalnom inspektoratu MO BiH i major Šantić Ivica, određen za vršioca dužnosti inspektora u Komandi podrške OS BiH, uspješno su završili predmetni kurs, nakon čega su im dana 15.01.2021. godine uručeni certifikati o uspješno završenoj edukaciji.

Istog dana, u skladu sa članom 13. Upustva za rad Generalnog inspektora (GI) MO BiH i inspektora u OS BiH broj: 04-02-4046/2006 od 28.07.2006.godine i Izmjene i dopune Uputstva za rad GI MO BiH i inspektora u OS BiH broj: 05-03-32-1-44/10 od 12.04.2010. godine, imenovani su u prisustvu Generalnog inspektora položili zakletvu i time stekli kvalifikaciju za obavljanje predmetnih dužnosti.

info - GI

1 FOTO GALERIJA