Sektor za međunarodnu saradnju

2.11.2017

Sektor za međunarodnu saradnju

ZORAN ŠAJINOVIĆ
pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju

Telefon: +387 33 285 600                                              
Adresa:Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98
e-mail: zoran.sajinovic@mod.gov.ba


Biografija

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja                        06.12.1963., Zavidovići
Bračni status:                                        oženjen, otac troje djece

OBRAZOVANJE:

  • Mašinski fakultet, Univerzitet Sarajevo, 1988.
  • Vojno-diplomatska škola, Hrvatsko vojno učilište Zagreb, 1996.

PROFESIONALNA KARIJERA:

  • Inženjer projektant, 1988.-1992.
  • Oficir  HVO-a za vezu s međunarodnim organizacijama akreditiranim u BiH, 1992.-1996.
  • Državni službenik u Ministarstvu odbrane FBiH, 1997.-2001.
  • Član Direktorata i Šef odjela za vanjsku saradnju u Sekretarijatu Stalnog komiteta za vojna pitanja u BiH, 2001.-2004.
  • Šef Sektora za unutarnje i vanjske vojne poslove u Ministarstvu odbrane BiH, mart, 2004.
  • Pomoćnik ministra za Međunarodnu saradnju Ministarstva odbrane BiH, juni, 2004.

ZNANJE STRANIH JEZIKA: Engleski i njemački jezik                                                       

Nadležnosti

Sektor za međunarodnu saradnju obavlja poslove u vezi međunarodne odbrambene saradnje, izrađuje prijedloge, strateške procjene, planove, izvještaje i programe saradnje s drugim državama, Sjevernoatlanskim vojnim savezom / Partnerstvo za mir i drugim odbrambenim i sigurnosnim organizacijama, priprema međudržavne sporazume u dijelu odbrambene i vojne saradnje, koordinira vojno – diplomatsko predstavljanje, organizuje inspekcije i verifikacije, prati implemantaciju i realizaciju međunarodnih obaveza.

Sektor za međunarodnu saradnju sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

Odsjek za saradnju s NATO/Partnerstvo za mir i PSO
Odsjek za saradnju s NATO/PfP, obavlja poslove vezane za politike i smjernice za učestvovanje Oružanih snaga u NATO aktivnostima. Koordinira programe obuke za operacije podrške miru i osigurava kompatibilnost obuke sa NATO standardima, kao i učestvovanje u aktivnostima po Programu Partnerstvo za mir. Koordinira izradu politike i dokumenta za učestvovanje BiH u operacijama podrške miru i međunarodnim vježbama. Predlaže mjere i aktivnosti ostvarivanja saradnje i koordinacije sa Sjedištem NATO u Briselu, Misijom BiH pri NATO, Štabom NATO u BiH i sa institucijama BiH koje su uključene u NATO-PfP aktivnosti i učestvuje u realizaciji istih.

Odsjek za bilateralnu i multilateralnu saradnju
Odsjek za bilateralnu i multiratelarnu saradnju, koordinira rad vojno-diplomatskih predstavnika (VDP) BiH u svijetu i održavanje saradnje s VDP akreditiranim u BiH, obavlja poslove vezane za pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih bilateralnih i multilateralnih ugovora vezanih za oblast odbrane. Učestvuje u pripremama, organizaciji i provođenju sastanaka, kurseva, seminara, konferencija, posjeta i sličnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu.

Odsjek za međunarodne obaveze
Odsjek za međunarodne obaveze obavlja poslove vezane za izradu politika i smjernica vezanih za kontrolu naoružanja i prati aktivnosti vezane za implementaciju sporazuma o kontroli naoružanja i sporazuma o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti. Odgovoran je za pravovremeno ispunjenje obaveza proisteklih iz međunarodnih sporazuma i ugovora iz područja odbrane i sigurnosti, rezolucija UN-a i odluka relevantnih međunarodnih organizacija. Ostvaruje saradnju i koordinaciju aktivnosti sa vojno diplomatskim predstavnicima, međunarodim organizacijama i institucijama u BiH koje su vezane za kontrolu naoružanja. Daje preporuke i prijedloge službenim delegacijama BiH u vezi ispunjavanja međunarodnih obaveza BiH u oblasti kontrole naoružanja.