Sektor za finansije i budžet

4.2.2014

Sektor za finansije i budžet

Mišo Božičković
pomoćnik ministra za finansije i budžet

Telefon: +387 33 286 600; mob:061 550-741
Fax: +387 33 206 094
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98
e-mail:miso.bozickovic@mod.gov.ba

                                              
Nadležnosti
  1. Sektor za finansije i budžet priprema smjernice, planove i programe koji se odnose na finansiranje ukupnog sistema odbrane, čiju osnovu čini programiranje, budžetiranje i izvršenje budžeta.
  2. Sektor priprema procedure i standarde koji trebaju biti implementirani u okviru ukupnog materijalno - finansijskog poslovanja Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, u skladu sa važećim zakonskim propisima, računovodstvenim standardima, te programima kompatibilnim sa NATO-m.

Sektor za finansije i budžet sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

Odsjek za program i budžet
Planira i organizuje sistem planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja budžeta (SPPBI) u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, razvija, implementira i nadgleda procedure PPBI, obavlja stručne poslove na organizaciji izrade, razmatranja, donošenja i odobravanja višegodišnjih programa i godišnjeg budžeta odbrane.

Odsjek za materijalno - finansijsko poslovanje
Vrši stručne analize o ekonomičnosti i racionalnosti u raspolaganju sredstvima Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, učestvuje u izradi metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) za materijalno  poslovanje u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, izrađuje i učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije.

Odsjek za obračun plaća i naknada
Nadležan za zakonsku provedbu obračuna plaća i naknada za uposlene u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

Interni dokumenti
  • Obavještenje: Lica koja mijenjaju banku dužna su svaku promjenu prijaviti Sektoru za finansije i budžet putem obrasca (Obrazac br. 4). Uz navedeni obrazac potrebno je da dostave i instrukciju za uplatu iz banke.